۱۳۹۶/۳/۱۳

جمعيت ايران رو به مرگ است!

❓كاهش نرخ رشد جمعيت در طي سالهاي پس از جنگ، نمايشگر ايستايي زودهنگام جمعيت ايران و آغاز سراشيبي رشد منفي جمعيت يعني كاهش سالانه آن از آغاز قرن بعدي يعني ١٥ سال ديگر است.
اگرچه جمعيت روبه كاهش لزوما بمعناي مرگ جامعه نيست ولي بنظر مي رسد با عدم رشد جمعيت از يكسو و فقر، نابساماني و گرسنگي مردم كنوني جامعه ايران و چشم انداز آتي آن، ايران بسوي سراشيبي مرگ مي رود!

🏬شهرنشيني قريب ٨٠ درصد جميعت، فقر روزافزون ٦٠ درصد جمعيت، گرسنگي ٣٠ درصد مردم، كاهش اميد بزندگي آبرومند و حداقل، عدم سياستگذاري مناسب براي برون رفت از بحران هاي اجتماعي، افزايش سن تجرد و عدم ميل به ايجاد خانواده و زادوولد بخاطر ضعف امنيت اجتماعي خانواده و كوتاهي عمر آن و بيكاري گسترده بين جوانان بويژه دانش آموختگان و.. سبب كاهش نرخ زادوولد و رشد روبه منفي جمعيت كشور شده است كه بسرعت رو به شيب منفي است. 

〽️دركنار اين مسئله جمعيتي كه خود منبعث از مسائل اجتماعي در كشور است، مي توان به انشقاق و شكافي هاي متعددي نظير شكاف هاي نسلي، جنسي/جنسيتي، قوميتي و منطقه اي، ديني و ايماني، و طبقاتي بعنوان مهمترين بستر ايجاد اين بحران ها و تشديد شكاف هاي اجتماعي بين مردم اشاره كرد كه جامعه ايران را نيز رو بسوي فروپاشي و نابودي سوق مي دهد.

🔱بحران هاي فرهنگي و ارزشي نظير دروغ، فقر سرمايه و اعتماد اجتماعي، دوچهرگي و اخلاق ريا، پنهانكاري و هراس اجتماعي، خودمحوري و اگوئيزم اقتصادي و اجتماعي فرد در جامعه، سرقت و كلاهبرداري، واگرايي در مناسبات و همبستگي اجتماعي و شكنندگي آستانه ثبات سياسي در كناز مسايل منطقه اي نيز زمينه فروپاشي جامعه و فرهنگ ايراني را فراهم ساخته است. 

⚠️با چنين مفروضاتي، جمعيت، جامعه، اقتصاد فرهنگ، تاريخ و جفرافياي ايران بمعناي تماميت ارضي آن روبه سراشيبي خطر نابودي و فروپاشي يا مرگ است و اينهمه بطور خاص محصول يك نظام ناكارآمد سياسي زير نام مردم سالاري ديني است. 
http://l1l.ir/1n3c

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: