۱۳۹۶/۱۲/۱۰

تکرار مصیبت علمی در دانشگاه آزاد

👁‍🗨تکرار مضحک و تاسف بار انقلاب ضد فرهنگی در دانشگاه آزاد، تسویه مدرسان و ایدئولوژیک کردن فضای دانشگاه توسط مدیریت ناکارآمد و فاسد جدید از ولایتی تا فرهاد رهبر، دارای ابعاد آشکار و پنهانی است که قابل تامل است. این تجربه پس از قریب چهار دهه تلاش نخستین برای تسویه دانشگاه از کنشگران منسوب به دگراندیشان، گویای مسایلی است؛ تجربه ای که توسط دانش آموختگانی مانند دکتر سروش، دکتر شریعتمداری، دکتر حبیبی، دکتر زیباکلام آغاز و‌ منجر به تسویه هزاران نفر از دکترها و دانشجویان دانشگاهها و تخریب حیات فردی آنان و‌ حیات علمی کشور شد. 


🗯تسویه حساب ایدئولوژیک دانشگاه آزاد نشانگر عدم موفقیت نظام های گزینشی و فیلترینگ مدرسان و دانشجویان از یکسو و شکاف جدی نسل جدید کنشگران نهادهای علمی با دایناسورهای اندیشه انقلابی اسلامی از سوی دیگر است. این روند مهر تاییدی است بر شکست پروژه انقلاب فرهنگی که گریبان مجریان فاز نخست انقلاب فرهنگی‌ در‌ کشور نظیر زیباکلام را نیز گرفته است. 

💬روی دیگر تسویه حساب های دانشگاه آزاد حاکی است که با شکست پروژه اسلامی/ایدئولوژیک کردن علوم انسانی، بخش ایدئولوژیک نهاد آموزش عالی وابسته به حاکمیت بسوی اسلامی و ایدئولوژیک کردن ساختار فیزیکی و انسانی این نهاد در حرکت است. 

🔻اگرچه تعدیل مدرسان بسیار سالخورده در دانشگاهها بطور‌کلی بسود ساختار جذب نیروی انسانی متخصص است و فضای آموزشی و فرصت های شغلی آموزش عالی را برای هزاران جوان دانش آموخته بیکار دارای مدارک‌ دکترا باز و ‌از انحصار ریش سفیدان آکادمیک خارج می‌کند ولی وجه ایدئولوژیک حذف دگراندیشان، ادامه پروژه منحط و شکست خورده ای است که سبب شده پیشانی نهاد علم در ایران بر خاک فلاکت نشیند. 

در این میان چند واکنش ضروری است:

یک. بسیج‌دانشگاهیان ‌از مدرسان تا انجمن های علمی و صنفی و‌ دانشجویان برای اعتراض جمعی و‌ حتی اعتصاب چرخشی در واکنش به مصوبات غیرعقلانی مدیریت جدید دانشگاه آزاد،

دو. دفاع نهادها و تشکل های علمی، آموزشی، فرهنگی و‌ پژوهشی از حیثیت نهادهای علمی- آموزشی و مبارزه علیه تلاش مدیریت دانشگاه برای تهی سازی علم و تکثیر شبه علم و ‌علم‌دروغین در آن.

سه. تلاش برای مشارکت دانشجویان در مدیریت دمکراتیک دانشگاه با این استدلال که شرکت سهامی دانشگاه آزاد مانند تعاونی است که توسط پرداخت شهریه های دانشجویان به حیات خود ادامه می دهد و لذا مدیران کوته فکر آن باید در زیر نظام مدیریت جمعی و‌ دمکراتیک دانشجویان و اساتید قرار‌ گیرند. قطاری‌که در کوره راه سفاهت در‌ برابر‌ عقلانیت راه افتاده، بسوی دره نیستی در حرکت است. 
lish.ir/btL

علی طایفی
https://telegram.me/alitayefi1
               --------------

هیچ نظری موجود نیست: