۱۴۰۱/۱۱/۲

سلطنت‌طلبی و پادشاهی‌گرایی رو به پایان است


از همان روزهای نخست سقوط نظام شاهی در انقلاب ۵۷، هواداران مهاجر سلطنت آغاز به فعالیت کردنددر واپسین و نخستین سنجشاخیر در جنبش زن زندگی آزادی، پروژه وکالت به رضا‌پهلوی بعنوان شاهزاده کلید خورد که نتایج حاصل از آن بشدت قابل تامل استشواهد حاکیست حدود ۳۵۰ هزار نفر تاکنون در فراخوانی بشدت‌ چالش برانگیز به رضا پهلوی رای وکالت داده‌اند!


این رقم فقط حدود یک چهارم فالورهای شخص رضا پهلوی در حساب توییتر او و حدود ده درصد فالورهای وی در حساب اینستاگراماوستهمچنین از بین ۶ میلیون ایرانی خارج از کشور حدود ۵ درصد به او وکالت داده‌اندو طبعا از بین جمعیت بیش از ۷۵ میلیون نفردارنده حق‌ رای در ایران را خودتان می‌توانید محاسبه کنیدآزمون پروژه وکالت بسیار روشنگرانه بوددر عین حال از بین نزدیک ۱۵میلیون فالور علی کریمی، یکی از دعوت‌کنندگان اصلی پروژه وکالت، فقط ۲ درصد به این فراخوان لبیک گفته و با مدعی قدرت‌موروثیبیعت کرده‌اند


حرکتی که شروع شد اگرچه طرح سوال غیردمکراتیک بود ولی دمکراسی دیجیتالی پاسخ دقیقی بدان بودنتیجه همین مختصر اینست کهرضا پهلوی بعنوان وارث قدرت موروثی نماینده مردم نیست و سلطنت‌خواهی رو به مرگ استبرای اثبات این مدعا  علاوه بر سنجشگریپیش به چندین دلایل دیگر نیز استناد می‌کنم


۱بیش از نیم میلیون نفر در اثنای وقوع انقلاب ۵۷ که وابسته به نظام شاهنشاهی بودند کشور‌ را ترک کردنددر طول سال‌های بعد باهمپیوستگی خانواده‌های این افراد، تعداد آنان افزایش یافتامروزه حدود ۶ میلیون مهاجر ایرانی در خارج از کشور سکونت دارند که بهراحتی قابلیت دسترسی به اینترنت و مشارکت‌های دیجیتالی دار‌ند


۲بخش قابل توجهی از ایرانیان مهاجر در امریکا از وابستگان و دلبستگان نظام سلطنت پهلوی بشمار می‌روند که از نظر سنی بشدتسالمند و رو به کارافتادگی یا مرگ طبیعی‌اندپس از نظر جمعیتی و نسلی، ایده سلطنت‌طلبی و هواداران سنتی آن روبه پایان است


۳سالخوردکی جمعیت فقط مختص ایرانیان مهاجر نیستجمعیت متعلق به نسل‌های دهه سی، چهل و پنجاه که به زندگی در نظامپهلوی خو گرفته، آشنایی داشته و هواداری می‌کنند نیز دستخوش سالمندی شده یا جان خود را ازدست داده‌اند یا از‌کارافتاده‌اند و یا درسنین بازنشستگی بسر می‌برندچراغ این نسل سلطنت‌طلب در داخل کشور نیز درحال خاموشی است.


۴در طول بیش از چهار دهه زندگی در استبداد خشن دینی و ساختار‌ولایی/ولایتی و گرایش عمومی مردم به سکولاریسم و تمرینجمهوری نیم‌بند در آن، مبارزه با یکتاپرستی و یکتاسالاری بشدت افزایش یافته و رهبری‌های‌ کاریزماتیک و سنتی در قالب ایده سلطانیزممورد چالش جدی قرار گرفته‌اند


 ۵نسل حاضر در جنبش انقلابی کنونی بدنبال فرارویی از مونارکیزم، پادشاهی، راهبری عمامه و تاج استاین نسل در پی ایجادساختار دمکراتیک نابی است که قدرت را پاسخکو کرده و بصورت گردشی در خدمت مردم باشدبررسی آماری شعارهای مردم نیزحاکیست که سلطنت‌طلبی فقط ۳ درصد مطالبات مردم را تشکیل می‌دهد.


۶می‌دانیم که کانتکست و زمینه‌های تاریخی ایران در طی چند هزار سال استبداد شاهان و نظام‌های پادشاهی فاسد و بی‌کفایت زمینهفرهنگی و اخلاقی، ایستار یا گرایش‌های فکری و روانی/اجتماعی میل به داشتن ولی یا یک قیم سیاسی بر بالای سرشان را ساخته ونهادینه کرده استاما ولایت ستیزی ایرانیان در طی چند دهه اخیر پس از فروپاشی نظام سلطنت پهلوی، اسطوره شکست‌ناپذیری وقدسی بودن شاه بعنوان ظل‌الله را درهم ریخته استنسل جدید دستخوش یک خانه‌تکانی جدی در اندیشه و آمال خود شده و دیگر هیچولایتی چه شاه چه شیخ را پذیرا نیست.


۷آسیب دیدن نهاد دین در طی بیش از چهار دهه و افشای ماهیت ستمگون و کاسبکار رهبران دینی سبب گردید که دین‌گریزی افزایشیابددر این پروسه غیراجتماعی‌شدن دین، آموزه‌های‌ ساختار تقلید در‌ نظام شیعی‌گری نیز زیر چالش کشانده شد بهمین‌روولایی‌ستیزی در نهاد دین و درون سنت‌های دینی بسرعت روبه رشد نهاده است؛ امری که شانه به شانه ایده شاه‌خدایی رشد کرده بود،امروزه بشدت فرو ریخته است


۸پس از سال‌ها فعالیت پر هیاهوی سلطنت طلبان در برون‌مرزهای کشور، بزرگ‌ترین راهپیمایی سلطنت طلبان از چند هزار نفر تجاوزنکرده است و شاخص مقایسه‌ای آن نیز حضور ۱۲۰ هزار نفر ایرانی در اجتماع برلین بود که توسط تیم حامد اسماعیلشون سازماندهیشداز این نظر در خوش‌بینانه‌ترین وجه، اجتماع سلطنت‌طلبها ده درصد اجتماعات ایرانیان در طور جنبش انقلابی ۱۴۰۱ بوده است


۹پروژه هدفمند ⁧من وکالت⁩ می‌دهم، بشدت شکست خورد هم از سوی صاحبان پروژه هم از سوی وکیلی که خود را وارث قدرتی موروثیمی‌پندارد و این نشانه و شاخص مهمی در تاریخ سلطنت‌طلبی و پادشاهی‌گرایی در ایران برای مردم خواهان دمکراسی استدنیایامروز بشدت درحال تغییر است و بی‌تردید دستاوردی از این دست محصول بیش از یکصد سال جنبش‌های پی در پی از عصر مشروعیتتاکنون است


۱۰حدود ۱۲۰ سال مبارزه برای ستیز با ستم‌شاهی در عصر مدرنیزم ایرانی از زمان جنبش مشروطه‌خواهی، گواه سال‌ها مبارزه باسلطنت‌پادشاهی استنهضت مشروطه اصولا دنبال سلطنت مشروطه بود ولی با همه موفقیت نسبی همچنان مشروطه مشروعهباقی‌مانددوران پهلوی اول و دوم مطالبات مردم تحت تاثیر جریان جهانی دمکراسی‌خواهی‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی فراتر رفته وکل نظام پادشاهی زیر ضرب قرار داد تا سرانجام نیز آنرا ساقط کرد


۱۱نابودی در سطح جهانیگزارش‌ آزادی در جهان حاکیست که تعداد نظام‌های سلطنتیپادشاهی پس از جنگ دوم جهانی بشدتروبه کاهش نهاده استدر ۱۹۵۰ م قریب نیم از مردم دنیا در نظام‌های سلطنتی زندگی می‌کردند که این نسبت بشدت کاهش یافتهاستامروزه دربین ۲۲۰ دولت/ملت در دنیا فقط ۱۰ پادشاهی وجود دارد که ۴ عدد آن دیکتاتوری و غیردمکراتیک است که ۵ مورد هنوزبصورت زائده آپاندیسی در کشور بصورت تشریفاتی و سنتی باقی مانده است.


۱۲تجربه دمکراسی در دنیای مدرن نشان می‌دهد با نظام تک‌سالاری و ولایتی نمی‌توان بسوی دروازه‌های دمکراسی و گسترش آزادیحق انتخابی افزایش مشارکت مردم در سرنوشت خود پیش رفت رشد فردگرایی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی، برابری حقوقی آحادملت، چرخشی بودن قدرت سیاسی، تشکل‌یابی و حزب‌گرایی برای مشارکت افراد در دنیای سیاست و رهایی از پارتی‌بازی، فساد واختناق ومهم‌ترین دستاوردهای دنیای دمکراتیک امروز است گه ایرانیان بویژه نسل نوین بدنبال تاسیس آن در ایران هستند


در پایان می‌توان گفت قدرت‌های موروثی، تک‌سالاری، مردسالاری، و پیرسالاری دیگر پاسخگوی نیازهای مردم ایران نیستاگرچه برخیاز کسانی که رای به وکالت داده‌اند از سر ناگزیری و عجز در شکستن ساختار استبداد دینی به اینکار روی آورده‌اند ولی این پند وقانونمندی تاریخی را نباید فراموش کرد که نیروهای پی در پی در طول ۱۲۰ سال، دوباره بسوی نظام‌های مونارکی و ولایی بازنخپاهندگشت اگرچه پروسه مبارزه با استبداد دینی بیشتر زمان ببرد


*درصورت علاقمندی، بازنشردهید 


سنجشگری مسایل اجتماعی ایران

https://t.me/alitayefi1


برخی منابع:


shorturl.at/coSZ2

https://t.me/alitayefi1/4119

https://t.me/alitayefi1/4113

https://t.me/alitayefi1/3888

هیچ نظری موجود نیست: