۱۳۹۰/۵/۲

سن ازدواج یک برساخته اجتماعی است

گفتگو با صدای امریکا درباره سن ازدواج درایران
افزایش متوسط سن ازدواج در دهه های پس از انقلاب اسلامی و بویژه دهه گذشته توجه بسیاری از نهادها و رسانه های اجتماعی را بخود جلب کرده است که در گفتگویی با صدای امریکا بدان پرداخته ام.

هیچ نظری موجود نیست: