۱۳۹۶/۴/۱

انتخابات؛ ابزاري بنام مردم عليه مردم

 ❓انتخابات در ايران يك ناسازه است؛ ناسازه اي كه نه در شكل و نه محتوا و كاركرد آن نمي تواند  با مفهوم و هويت انتخابات در دمكراسي سازگاري يابد.
اگرچه در دنياي دمكراسي در جهان از ساختارهاي متفاوتي روبرو هستيم و كاركردهاي مشاركتي در آنها از ضعيف تا قوي بصور طيفي وجود دارد ولي انتخابات در ايران بدين معنا بسيار ويژه است:

🗳انتخابات داراي فلسفه ديني و الهي است نه اجتماعي و فرهنگي؛ بطوريكه مباني شكلي و ساختاري آن در زير باور به خدا و خدايگان سرمست از قدرت شكل يافته است و نه باور به راي مردم.

🗳انتخابات در نظامي سنتي و ديني بصورت وصله اي ناچسب بخدمت گرفته شده است؛ اين ابزار متناقض در ماهيت دو مفهوم متمايز تاريخيِ جمهوري و اسلامي نهفته است.

🗳انتخابات براي جلب مشاركت مردم است ولي نه براي تامين راي و مطالبات آنان، بلكه ابزاري است براي تاييد نظام الهي به زعامت ولايت فقيه.

🗳انتخابات در ايران انتخاب مطلوب نيست؛  در اينجا كسي دنبال انتخاب كسي نيست بلكه بدنبال "عدم انتخاب" كسي و جرياني است كه مورد تاييد طبقه متوسط و ناراضي نيست (مشاركتي براي عدم انتخاب رييسي، جليلي، احمدي نژاد، ناطق نوري و.. در دوره هاي مختلف) .

🗳انتخابات استفاده مردم براي كنترل ساختار حكومتي نيست، بلكه استفاده حكومت براي كنترل آرا و رفتار اجتماعي مردم است. 

🗳انتخابات ابزاري بظاهر مردمي عليه مردم است. در اينجا اكثريتي با دستكاري فكري و احساسي وارد ميدان مشاركت مي شوند تا اقليتي قدرت را حفظ و در آن بتازند.

🗳انتخابات فاقد بنيان هاي حزبي و تكثرگرايي است؛ دو جريان حكومتي در رويارويي با يكديگر با هوشمندي مقطعي تمام، نيروي اجتماعي را رها ساخته و پس از آن دوباره در حبس مي كنند.

🗳انتخابات نهاد و ابزاري است فردي با مشاركت فردي و شور جمعي؛ در اينجا صدها نفر كانديد رياست جمهوري مي شوند و سرانجام ساختار فردمحور، فرد و نه حزب مشخص را بر قدرت مي نشاند.

🗳انتخابات ابزار مشروعيت راي صاحبان قدرت و نه قدرت آراي مردم است. دراينجا انتخابات ساختاري از بالا به پايين است و توهم مشاركت مردم در آن فريبي بيش نيست.

✅در چنين ساختاري از انتخابات در نظام موسوم به مردمسالاري ديني، مردم، ابزار و تهديد محسوب شده و فقط در فرجه انتخابات به فرصتي براي بازتوليد مشروعيت قدرت   تبديل مي شود. چنين انتخاباتي در دراز مدت مي تواند جامعه ايران را بسوي استبداد و فروپاشي نظم مسلط موجود بكشاند و فرهنگ سياسي كشور را نيز با آزمون روش مشاركتي بي ثمر، ابتر  و ميان تهي، بسوي ناباوري نسبت به دمكراسي سوق دهد. 

علي طايفي

هیچ نظری موجود نیست: