۱۳۹۵/۱۰/۱۶

ضرورت طرح ملي: آسيب شناسي پاكسازي ايدئولوژيك دانشگاه

💥سالهاي پس از انقلاب، شور ايدئولوژيك و تب سياسي برخاسته از باورهاي متصلب ديني چنان شد كه انديشه برتري جويي زمينه تصفيه حسابهاي گسترده فرهنگي، آموزشي و علمي را فراهم ساخت. چندين هزار دانشجو و مدرس در دانشگاهها توسط شوراي انقلاب فرهنگي و ستادهايش گزينش و اخراج شدند و بجاي آنان، عمدتا افرادي وارد كرسي هاي تدريس در دانشگاه شدند كه مجريان همان شوراي انقلابي تبهكاري شدند كه به قلع و قمع انديشه ها  پرداخت. 


⚡️اينك چند دهه از وقايع آن سالها گذشته و اگرچه اين رشته همچنان تداوم دارد ولي بسياري از اين علم ستيزان و تبهكاران ايدئولوژيك امروزه يا تغيير نگرش داده و در كرسي هاي دانشگاهي مشغول تدريس و اشاعه باورهاي علمي اند يا همچنان در بسترهاي مشابه و در زوياي ديگري به فيلترينگ و سانسور انديشه ها همت دارند. 

❄️بنظر من كساني كه در اتفاقات مجرمانه سالهاي انقلاب و دهه ٦٠ و ٧٠ مشاركت داشته و به قلع و قمع بسياري در درون نهاد علم، دانشگاه و مراكز پژوهشي پرداخته و با بهره گيري از همين خدمات از رانت هاي آن بهره جسته و دكتراي داخل و خارج از كشور گرفته (صرفنظر از اينكه برخي دستخوش تحولات فكري جدي شده اند)، بايد مسيوليت پذير بوده و سر عذر بر زمين خطاهايش نهند و روشنگري كنند كه چرا، چگونه و در چه شرايطي چنين فجايعي را ببار آورده يا در آن مشاركت داشته اند. اين اصل شامل دكتر سروش تا شريعتمداري و بسياري ديگر مي شود كه بزودي فهرستي از آنان در اينجا تهيه مي كنيم. 

🎬بسياري از كسانيكه در تصفيه ها و گزينش هاي عقيدتي سياسي بنام اخلاق و باور ديني عليه انديشه ورزي، اخلاق انساني و علمي اقدام كردند بايد مورد گفتگو قرار گيرند. شايسته است افرادي كه قرباني اين قلع و قمع تاريخي در علم و دانشگاه شده اند، شهامت طرح اين داعيه را كرده و داستان را پي بگيرند. اين وقايع در تاريخ علم در ايران در دهه هاي آتي ثبت خواهد ماند آنگاه كه از هيچيك از ما قربانيان و خاطيان اثري در حيات نخواهد ماند.

🔦بنظر من يك وظيفه و رسالت جامعه شناس متعهد اعم از دانشگاهي يا پژوهشگر و انجمن جامعه شناسي همين روشنگري هاي تاريخي است تا پيش از آنكه شواهد آن از بين برود نسبت به مستند سازي آن اهتمام ورزند وگرنه اين نقيصه در فهرست كارنامه ناكرده هاي جامعه شناسان متعهد، مستقل و آزاديخواه/منتقد و انجمن جامعه شناسي ثبت تاريخي خواهد شد.

 ⚖️فراموش نشود قصد اين فراخوان اصلا شخصي و انتقام جويي فردي نيست، ولي نبايد از حق و وظيفه روشنگري و شفاف سازي در علم و تلاش براي بستر سازي آزادي در علم و دانشگاه بعنوان ملزومات رشد علم در جامعه براحتي گذشت.

👐🏼دوستاني كه مايل به همكاري در اين طرح هستند به من پيام دهند و شرحي از تحربه و مشاهدات خود بنويسند تا حتي بصورت ناشناس انرا در همين كانال منتشر كنم. درصورت گستردگي اين شواهد آنرا بصىرت گزارشي در آينده نزديك منتشر مي سازيم.

ما درد مشتركيم
ما را فرياد كنيد!

 زبان جامعه شناسي زماني پيچيده است كه از متن فرهنگ، زبان، تاريخ و جغرافياي تمدني ما نيست و جامعه شناسي در ايران از منظري محصول تكرار اين پيچيدگي هاست كه چنين در خاك مانده است تا براحتي با گرزهاي پوسيده جامعه شناسي اسلامي مي توان بر تن بي جانش كوبيد.
@alitayefi1
🔍از منظر جامعه شناسي علم/جامعه شناسي (دراينجا) بدون انجام آسيب شناسي اين رشته در نگاهي عام يعني علوم انساني-اجتماعي نمي توان به راهكارهاي برون رفت رسيد و يكي از اين مداخل آسيب شناختي نيز همانا آسيب شناسي تبهكاري علمي است كه بر سر دانشگاه و دانشگاهيان آمده است. اين جرمشناسي علمي نيز البته از درون نهاد علم و آموزش، با نام علم و آموزش و براي علم و آموزش و توسط كنشگران درون همين نهاد صورت گرفت و مي گيرد.

📝بدون اين مستند سازي نمي توان از سرعت و حدت اين تهاجم از درون كاست و مهميز بر اسب وحشي اين تطاول فرهنگي از درون زد.
@alitayefi1
♒️قصد من از اين طرح، اصلا تخفيف كسي يا گروهي نيست كه داستان اندوهگين و خشونت ديده حداقل جامعه شناسي از منظر طولي، مسيله اي تاريخي است و بين نسلي. همه اهتمام من تلاش براي بازسازي عزت نه فقط جامعه شناسي بلكه عزت جامعه شناسان گرانقدري است كه غم مردم درگير در مصايب اجتماعي دارند و هم تغيير و تحول در جامعه.

🎤سخنان قربانيان اين خشونت، چنگ ديگري بر وجدان بيدار مي كشد كه بي ترديد اكثريت اعضاي دانشگاهي حاضر نيز آنرا روزانه در فضاي دانشگاههاي امروز شاهدند.
@alitayefi1
📄مايلم براي تدوين طرح ملي مستند سازي آسيب شناسي جامعه شناسي با تاكيد بر آنچه بنام اسلامي سازي/ايدئولوژيك كردن بر جامعه شناسي و علوم اجتماعي رفت، اقدام كنيم. براي اين مهم همياري يكايك اعضاي گروه و ساير دوستان عضو خانواده ج ش ضروري است.

👥براي اين مهم ميتوان گروه مستقلي ساخت و بسيار مفيد و موثر خواهد بود اگر كساني از افراد آسيب ديده در اين روند و حتي كساني كه نقشي داشته ولي در اثر مرور زمان به وارستگي قبول خطاي خود رسيده اند قدم پيش نهند، خواه در اينجا خواه پيام جداگانه تا نخستين اقدامات را انجام دهيم.

علي طايفي
 https://telegram.me/alitayefi1

#طرح_پاكسازي_دانشگاهها

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: