۱۳۹۵/۱۰/۱۷

آزار كودكان از خانه تا مدرسه

سال تحصيلي 93-94، قريب دو هزار شکايت مربوط به تنبيه بدني دانش‌آموزان ثبت شده است. تاكنون كشورهاي زيادي به قانون منع تنبيه و مجازات كودكان در مدرسه راي داده اند كه البته ظاهرا ايران نيز در اين زمره است.*
مساله تنبيه كودكان اگرچه از خشونت فيزيكي به خشونت جنسي نيز كشيده شده است ولي دامنه اين خشونت بمراتب فراتر از ابعاد فيزيكي است:
@alitayefi1 
✅خشونت كلامي. كودكان خواه در خانه و خانواده و خواه در مدرسه همواره از سوي بزرگسالان اطراف خود مورد خشونت هستند. بااين وجود از نهادهاي رسمي انتظار نمي رود در ساختار آموزش رسمي مقوله خشونت و كلام آزاري كودكان را نهادينه و موجه نمايند.

✅خشونت جنسي و جنسيتي. اين نوع آزار جنسي نيز بين پسران و دختران و همجنسگرايان از يكشو و برخوردهاي خشن جنسيتي از سوي ديگر در نهاد آموزشي رواج دارد. اين نوع خشونت از تفكيك جنسيتي كودكان از هم آغاز شده تا نحوه سركوب نيازهاي جنسي كودكان ادامه مي يابد. جامعه اي كه در بنيان هاي شكل گيري شخصيت اجتماعي فرد، دختران و پسران در سلولهاي جداگانه زندگي و رشد مي كنند. 
@alitayefi1 
✅خشونت رواني. فشار ديگر ناشي از خشونت عليه كودكان آثار رواني محدوديت هاي متعدد در شكل و نوع لباس پوشيدن، مراودات اجتماعي، آرايش و شنيدن موسيقي جمله فشارها و خشونت رواني است كه بدون انتخاب خود كودك، بر او توسط كنشگران نظامي ايدئولوژيك و سنتي/ديني ديكته مي شود. 

✅خشونت فكري و ديني. تعيين نوع انديشه و باور ديني و اعمال اجباري مناسك آن در مدارس بعد ديگري از اعمال خشونت به كودكان است كه حداقل در جهان سكولار امروز مجاز نيست جايي كه نهاد مدرن آموزش از درون مدرنيته رشد و توسعه يافته است. اجبار كودك براي نماز، روزه، پوشيدن چادر و مانتوي اسلامي، و بسياري مراسم ديني سياسي بماسبت عاي مذهبي و تقويمي از زمره خشونت هايي است كه بچشم نيامده و نامحسوس است. 
@alitayefi1 
✅خشونت قومي و زباني. تحميل زبان فارسي بعنوان زبان مركز و ماي بدون آموزش و بهره گيري از زبان هاي محلي و قومي در آموزش و تفهيم متون درسي در كشور نيز از زمره خشونت هاي زباني و فرهنگي است كه كودكان را به كشمكش فرهنگي بين نهاد خانواده و مدرسه مي كشاند. 

✅خشونت نظامي. وجود بسيج دانش آموزي و دادن امتيازهاي ويژه براي مشاركت در برنامه هاي آموزشي، فرهنكي و تفريحي اين نهاد نظاميگرا در مدارس كشور نيز از ديگر آسيب هاي جدي است كه كودكان را بناگزير در موقعيتي قرار مي دهد كه آموزش هاي نظامي را فراگرفته و انديشه جنگوري در بين انان بجاي صلح تشويق و تقويت شود.
@alitayefi1 
✅خشونت اجتماعي/رواني مانند طلاق، اعتياد، خيابانگردي و كار كودك. از ديگر خشونتهاي رايج اجتماعي تسري معضلات اجتماعي در بين دانش آموزارن است كه بدلايل مختلف نسبت سني ابتلا و گسترش اين مسايل بسيار پايين امده است، اعتياد، تجاوز رسمي به كودكان بنام ازدواج و سپس طلاق، فرار از مدرسه، سوءاستفاده جنسي، تن فروشي، و خودكشي و خود آزاري كودكان از ديگر خشونتهايي است كه در مدرسه ها نيز در كمين كودكان كشور است.

♻️اينهمه خشونت جدا از خشونت هاي ناشي از فقر و عدم امكان انتخاب مدارس و برخورداري از امكانات برابر در بين طبقات مختلف شهري و روستايي است كه سبب مي شود بخش عظيمي از كودكان در جامعه از خشونت هاي ناشي از اين محروميت ها رنج ببرند.

http://l1l.ir/vlu 
* ٥٢ كشور متعهد به منع مجازات كودكان:
http://l1l.ir/vlt

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: