۱۳۹۵/۱۰/۱۲

🔖بي شناسنامه ها، هويتهاي مغفول

📝گزارش هاي متعددي از شهروندان ايراني و مهاجران ساكن در ايران است كه حاكي از حجم وسيع و بالاي افرادي است كه در نظام اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و سياسي كشور ثبت نشده ولي سكونت دارند. اين طيف شامل جمعيتي با حدود ٤٠ مردم استان هاي سيستان بلوچستان، كردستان و حتي خراسان است كه داراي والدين ايراني بوده ولي بدلايل مختلف در نظام ثبت احوال كشوري حضور ندارند.
در آنسوي اين طيف جمعيت بزرگي از مهاجراني قرار دارند كه بدون كاغذ و شناسنامه سالهاست در ايران زندگي كرده، اشتغال داشته، ازدواج نموده و صاحب فرزندان بي شناسنامه اند.
@alitayefi1 
📉يكي از ابعاد نداشتن شناسنامه، بحث آماري است و نشان از اين دارد كه اين طيف از جمعيت در نظام برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي كشور باهمه نارسايي هايش، ديده نشده و لحاظ نمي شوند. مركز آمار، سازمان ثبت احوال، وزارت كشور و هيچ نهاد و موسسه دولتي در مقام تدوين، ثبت و سنجش اين جمعيت فراموش شده نيست. بي سبب نيست اين طيف در واقع حاشيه نشينان پنهان جامعه امروز ايران را تشكيل داده و آسيب پذيرترين آنان تلقي مي شوند.

🔑فرار از مسئوليت پذيري دستگاههاي حكومتي در شماسايي اين طيف از جمعيت نيز آكاهانه سبب شده است كه نسبت جنسي، سني، شغلي، تحصيلي و بسياري شاخص هاي اجتماعي اين جمعيت مغفول و مجهول مانده و حتي صداي اعتراض آنان نيز بگوش نرسد. بيكاري، بيسوادي، ازدواج و طلاق، زادوولد و مرگ ومير اين طيف جمعيت ازيادرفته ناروشن بوده و زاويه ديگري از جامعه در سايه را تشكيل مي دهند كه نمي توانند جذب جامعه شوند.
@alitayefi1 
⏳آمار تخميني قريب يكصدهزار نفر كودك بي شناسنامه نشان از اين دارد كه كودكان مهمترين و بزرگترين قشر آسيب پذير و قرباني اين تماميت ملي و فرهنگي محسوب مي شوند. اين طيف از كودكان عمدتا محصول ازدواج مهاجران با يكديگر، مهاجران با شهروندان رسمي/ثبت شده و كودكان خارج از روابط جنسي مشروع هستند كه از هيچيك از خدمات اوليه اي كه كودك شهروند بهره كند است، برخوردار نيست. 

🚶🏽‍♀️زنان دومين گروه آسيب پذير اين جمعيت فراموش شده اند اعم از زنان غير شهروند تا زنان مهاجر غيررسمي. زنان در اين بستر از استضعاف و ظلمي دوگانه و مضاعف رنج برده و خشونت هاي نارواي اعمال شده بدانان جايي ضبط و پيگيري نمي شود. اين بخش از زنان علاوه بر تجربه ستم مردانه در جامعه از ستم هاي پنهان مردان و مردانه در جامعه درسايه نيز در امان نبوده و فريادرسي ندارند. 
@alitayefi1 
♻️مشاهده جمعيت ميليوني افرادي كه بدون شناسنامه در جامعه درسايه زندگي مي كنند گواهي بر وجود بحران ملي، يكپارچگي ملي و فرهنگي/اجتماعي، و بيگانگي اجتماعي بين بي شناسنامه از يكسو و تضاد اجتماعي نهفته در بين آنان و اكثريت دارندگان شناسنامه در كل كشور است. در چنين بستري اتحاد ملي، همبستگي ملي، تماميت ارضي و نظاير آن محلي از اعراب نداشته و جامعه داري انشقاق بزرگي است كه شامل جمعيت روزميني و زيرزميني است. 

چنين بحران هويتي زمينه هاي شكنندگي مناطق مرزنشين، بي ثباتي تماميت ارضي كشور، بي اعتمادي اجتماعي بين مردم، ايجاد شكاف درون نسلي و عدم تفاهم اجتماعي را فراهم مي سازد كه مقوله امنيت اجتماعي جامعه ايران را نيز مخاطره پذير مي سازد. 

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: