۱۳۹۵/۱۲/۸

ازغدي، و پروژه تقدس زدايي

❓سالهاي پس از انقلاب بسياري از آموزه ها و نهادها و نمادها زير هاله هاي تقدس فرو رفت. برخلاف روندهاي جهاني مدرنيته در قدسي/افسون زدايي، جامعه ايران آغاز بسوي فرازهاي فرهنگي كرد كه در آن از كتاب و كلمه، تا شخص و كيش، و فرهنگ و سياست صبغه هاي قدسي مآبانه گرفته و فساد سياسي و ديني در پس اين قداست ها شروع به رشد كرد.
در اين انقلاب كه تغييرات ساختاري جدي در روابط توليد ومناسبات اقتصادي طبقات اجتماعي ايجاد نكرد، بسياري از ارزشگذاري ها و هنجارها در پوسته هاي خود دگرگون شد؛ بد و خوب، زميني و آسماني، خير و شر، دوست و دشمن، دين و كفر، راستي و فريب، سلامت و فساد و هزاران مفهوم اجتماعي دستخوش انقلاب معنايي شد و متن برآمده از آن را   به چالش كشيد.

👳🏻در اين مسير، نهادهاي متعددي در صرافت تقويت قداست سازي و قدسي نمايي برآمدند از شوراي انقلاب تا شوراي انقلاب (ضد) فرهنگي و طبعا همه دستگاههاي سياستگذار و تصمصم ساز در سطوح كلان حكومتي. در اين فرايند، انسان ايراني به ابژه هاي بي ارزشي ميدل شد كه فقط در دستگاه ارزشي ايدئولوژي حاكم واجد ارزش مي گرديد. در بيرون از اين نظام فيلترينگ، همه چيز از مفهوم تا واقعيت ملت و ايرانيت، انسان ايراني تا قوميت، زن و مرد، كودك و پزرگسال همه فاقد اززش و قداست بوده و مي توانست بطور بالقوه در پاي قديسان و قدسي ها فنا و قرباني شود و چنين نيز شد. 
@alitayefi1 
🌛اين پروژه در پروسه پاشيدن رنگ قداست بر مفاهيم وابسته به قدرت ديني و سياسي، داراي عواقب ناخواسته نيز بود. برخلاف داعيه رحيم پورازغدي كه علاوه بر تقلب علمي در دانشگاهي خواندن خود، در انديشه و نيت نيز متقلب است، پروژه قداست زايي، در درون خود آنتي تز قداست زدايي را نيز كليد زد. در اين معنا دين و متوليان دين، نهادهاي شياستگذاري ديني و نظاير آن بزرگترين ضربه را به تقدسات ديني پيشين مردم و طبقات و اقشار اجتماعي وارد كردند. در اين بستر، اخلاق قرباني اخلاق، دين قرباني دين، باورمندي قرباني باورمندي شد و ايدئولوژي اسلام سياسي در نهاد قدرت انقلابي، ريشه بر بسياري از تقدس ها زد.

🌤پس از قريب چهار دهه از انقلاب اسلامي، ارزشها و باورهاي ديني، اخلاقيات اجتماعي نهاده بر دين، اعتماد و راستي روابط اجتماعي رو به تباهي نهاده و دروغ، فريب، فساد، دوچهرگي، اختلاس، رشوه، تجاوز جنسي و حقوقي به حريم ديگران، انشقاق اجتماعي بجاي شور و راستيگري، ايمان به آمال و ارزشهاي سنتي و كاركردين نهادهاي اجتماعي رو به رشد نهاد. ازغدي و تيم دشمنان فرهنگ در شوراي انقلاب فرهنگي از زمان دكترهاي سراسر متناقض سروش تا دكتر جعلي، رحيم پور هنوز به نقش بزرگ خود در تهي سازي ارزشهاي انساني و اخلاقي در جامعه و عمق و وسعت آن پي نبرده اند. 

http://www.irna.ir/fa/News/82442104/

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: