۱۳۹۷/۱۱/۱۱

تورم روحانیان و ‌فروپاشی دین

از پس از انقلاب، با قدرت گیری نهاد دین و روحانیان و تاسیس حکومت دینی، شمار ‌روحانیون بطور‌روز افزونی افزایش یافته است. تورم روحانیان در عصر معاصر و در طی چهار دهه اخیر، پدیده ای تاریخی و یگانه است.
شواهد آماری نشان می دهد به ازای هر ۲۰۰ نفر جمعیت کشور یک روحانی وجود دارد که این نسبت برای هر پزشک معادل با یک پزشک به ازای هر ۶۸۳ نفر است.

علاوه بر‌شمار‌ روحانیان بعنوان کارگزاران دین و قدرت، و بهره مندان تجارت و صنعت دین در کشور، نهادهای دیگر دینی نظیر مساجد، تکایای آموزشی، مدارس دینی، حوزه های علمیه، مراکز آموزشی،پرورشی، پژوهشی، ترویجی دینی، و حتی امامزاده ها نیز روبه فزونی نهاده اند. 

مهمترین مبنای این تکثیر نامتوازن نهادها و سازمان های دینی در کشور در طی چهار دهه اخیر نیز عبارتند از 
گسترش اعمال هژمونی دینی و قشری بر افکار عمومی؛ 
تقویت شبکه کنترل باورهای دینی و اعمال تحمیق عموم مردم باورمند؛ 
گسترده بودن سفره برخورداری از منافع اقتصادی و سودمند بودن این حرفه از مشاغل.

افزایش کمیت روحانیان و گسترش دامنه حضور ‌و ‌نفوذ آنان در سازمان های اداری و دولتی تا مدارس و‌دانشگاهها، سرآغاز فروپاشی نهاد دین و نمادهای دینی در جامعه است که پس از چهار دهه، سبب بحران اخلاقی و فرهنگی گسترده ای در‌ جامعه شده است. وضعیتی که ادامه آن به فروپاشی نهاد دین و روحانیت منجر خواهد شد.  
https://goo.gl/Fb79F7

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: