۱۳۹۷/۹/۲۴

تجارت بدن و تن فروشی اسلامی

📿شاید این نخستین تجربه تاریخی باشد که مسلمانان شیعه در تاریخ ایران اقدام به فروش اعضای بدن خود برای تامین معیشت و هزینه های روزمره زندگی می کنند. به یمن تلاش حکومت دینی در ‌پروژه بهشت محوری و جهنم سازی حیات اجتماعی مسلمانان، امروزه نه تنها افراد بلکه موسساتی در اقصی نقاط کشور تاسیس شده اند که به تجارت قسمتی از بدن انسان می‌پردازند.
فروش اعضای تن مسلمان زیر نام حکومت عدل اسلامی چنان دامنه وسیعی دارد که شامل زنان، مردان، کودکان، شهری، روستایی، و مناطق مرکزی و مرزی می شود.

🤦🏻‍♀️در پروژه فروش تن اسلامی، فقرای شهری و حاشینه نشینان بزرگترین قربانیان این حرکت ملی و دینی اند که حکومت اسلامی ایران آنرا نهادینه ساخته است. در این پروژه، فروش تن اسلامی از فروش چشم و کلیه شروع شده و تا فروش کودکان تداوم می یابد. پروژه اسلامی فروش تن، بیشترین قربانیان خود را از زنانی می گیرد که برای تامین معاش و رزق روزانه، جسم خود را به مومنان دیگر دینمدار در جامعه اسلامی ایران و حتی همسایگان مسلمان می فروشند تا به حیات رقت بار خود در جامعه اسلامی ایران ادامه دهند. 

💭تن فروشی اسلامی، آغاز انحطاط نه تنها دین و باورهای انسانی است و نهادهای اجتماعی و فرهنگی را به زیر می‌گیرد، بلکه تن فروشی اسلامی در نظام ولایت فقیه/اسلامی، سقوط مقام انسان نیز هست. فروش تن مسلمان در تجارت دینی سیاسی حکومت ایران چنان امری ‌پذیرفته شده است که فقهای دین و اسلام نیز بی اعتنا بدان در مقام تجویز آن بوده و خود و فرزندانشان در رفاه مطلق بسر می برند. حکومت اسلامی ایران امروز به بنگاه تجارت تن مردم شیعه مبدل شده است.  
https://goo.gl/ifHoXX

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: