۱۳۹۵/۱۲/۲۶

تحريف يا تاليف انقلاب

صادق زيباكلام اگرچه در سالهاي اخير و بدلايل برخي شعاريگري هايش مورد توجه محافل اصلاح طلبان و منتقدان درون نظام قرار گرفته، داراي نظراتي است كه بشدت محل ترديد است. يكي از اخرين نظرات مشعشع اين منتقد وقت در ساختار رسمي  قدرت، نگاه شائبه انگيز وي درباره كيفيت وقوع انقلاب اسلامي است.
او در سخنراني اخير خود، معتقد است محمدرضا پهلوي نيز بر اين باور بود كه انقلاب توسط كشورهاي خارجي طراحي شده است. او همه تلاش خود را مي كند تا نشان دهد:
-انقلاب خودجوش و از پايين به بالا بود،
-انقلاب مستقل و براي استقلال كشور بود،
-انقلاب ضد استعمار بود نه استعماري،
-انقلاب با تيوري توطيه قابل تحليل نيست،

🔔بنظر او كساني كه به بنيان هاي انقلاب شك كرده  به وابستگي انقلاب به عوامل خارجي تاكيد مي كنند، مبتني بر نظريه توطئه حركت و تحليل مي كنند. صادق زيباكلام كه در سالهاي نخست انقلاب در مسيله سركوب كردستان نقش ناروشن و مبهمي داشته و سپس در انقلاب فرهنگي براي سركوب علوم انساني نيز نقش مبهم تري بجاي گذارده، در تلاش است كه هويت انقلاب را از منظري ديگر مطهر سازد. 

✅برخلاف نظر زيباكلام پديده انقلاب در دهه ٧٠ ميلادي نمي توانست مستقل از عوامل خارجي در منظقه و بين دو اردوگاه سياسي وقت در جهان باشد: 
 ✔️نقش دول بزرگ آن عصر در دو اردوگاه سوسياليستي چون شوروي و سرمايه داري در اروپاي غربي و امريكا كه منطقه خاورميانع محل جولان دستيابي به قدرت و بازارهاي جديد تحت سيطره شان بود.
✔️قدرت پهلوي، قدرت نسبتا تهديد كننده اي براي چشم آبي ها شده بود خاصه پس از بحران هاي نفتي پي در پي در دهه ٧٠ و ثروت افسانه اي حكومت وي 
✔️قدرت پهلوي و خطر گرايش اين حكومت بسوي حكومت سوسياليستي شوروي
✔️قدرت اپوزيسيون چپ ايراني و پيوند سازماني و ارگانيك حزب توده با رهبري سياسي در شوروي در تحليل و اعلام تهديد قدرت يابي پهلوي در همسويي با غرب 
✔️قدرت خميني و جريان راديكال مذهبي در فرانسه در اين دهه و نقش آلترناتيو جنبش او در مقابل تهديد كمونيزم در ايران بويژه به رهبري حزب توده و جريان راديكال فداييان
✔️نقش تهديد آميز حكومت پهلوي در برابر اسرائيل و عدم علاقه كشورهاي عربي نفتخيز به قدرت يابي ايران در منطقه

✅بنظر مي رسد همين دلايل عمده مي تواند زمينه دخالت دولتهاي بزرگ اروپاي غربي و امريكا ازيكسو در وقوع انقلاب و حكومت شوروي در آنسوي اين تهديد براي دخالت در جهت گيري انقلابيون پس از پيروزي نقش داشته باشد. 

✅سخن پاياني اينكه زيباكلام در نقد نظريه توطئه بجاي زير سوال بردن نقش عوامل تحليل بسود اهداف سياسي خود، بهتر است به نقد نظريه توطئه اي بپردازد كه حكومت در طي قريب چهاردهه براي سركوب آزاد/دگر انديشان بكار برده و مي برد. 

برخي منابع
http://l1l.ir/18rn
http://l1l.ir/18ro

http://palm-news.net/need-fresh-start-credit/

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: