۱۳۹۵/۹/۳۰

سرقت علمي استاد از دانشجو

❓سالهاي پس از انقلاب پديده انتشار پايان نامه هاي دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي توسط اساتيد بسرعت رو به گسترش نهاد. ساختار آموزش عالي در كشور بگونه اي است كه مدرسان دانشگاهي براي ارتقاي رتبه شغلي خود و كسب درآمد و منزلت بايد به توليد علمي بپردازند.
اين ساختار و فقدان توان و فرصت مدرسان براي توليدات علمي سبب شده است كه محصول زحمات دانشجويان بنام اساتيد راهنماي آنان منتشر شود. در پس اين پديده غيرعلمي و فرهنگي نكاتي پنهان است كه برخي از آنها عبارتند از:

📕هيچ دانشگاهي در ممالك غربي وجود ندارد كه مدرس دانشگاهي اجازه داشته باشد كه تز تحصيلي دانشجويش را بنام خود منتشر كند. هيچ استاد و مدرسي حق ندارد با زير پاگذاردن حق پديدآورنده/كپي رايت، دانشجوي خود را وادار به انتشار پايان نامه/تز تحصيلي اش بنام استاد خود كند. اين رويه غير/ضد علمي و غير فرهنگي روشن نيست از كدام ساختار به عاريت گرفته شده و در نهاد آموزش عالي متداول و قانوني شده است.
@alitayefi1 
🎓افزايش رتبه علمي مدرسان دانشگاه بايد از طريق انجام مطالعه يا پژوهش و توليد مقاله يا كتاب در نشريات علمي داخل يا خارج از كشور صورت گيرد. فقدان دانش لازم از يكسو و نداشتن فرصت لازم براي انجام اين مهم، سبب شده است اساتيد و مدرسان به اشكال مختلف دانشجويان خود را تشويق و وادار به قبول ارائه حق انتشار يافته هاي پژوهشي شان بنام مدرس و استاد راهنماي خود كنند.

📘كسب منزلت علمي و ارتقاي رتبه شغلي يك مدرس در دانشگاه و ايجاد فرصتهاي شغلي جانبي ديگر از يكسو و ناگزيري دانشجو از قبول انتشار اثر خود بنام استاد راهنمايش، بستر سرقت هاي علمي، شيوع بي اخلاقي علمي و بي اعتمادي دانشجو به استاد در ساختار آموزش عالي را فراهم مي كند. اين فضاي تب آلود و بيمار گونه باعث مي شود هدف انتشار مقاله و كتاب، همه وسايل رسيدن بدان را موجه و مشروع جلوه دهد و بدين شكل سرقت علمي به يك هنجار در توليد علمي مبدل مي شود. 
@alitayefi1 
🔗زنجيره اين سرقت علمي در ساختار سلسله مراتبي دانشگاههاي كشور از استاد به دانشجو سبب مي شود كه دانشجو نيز بجاي همت و حميت توليد علمي به خريد خدمات پايان نامه نويسي روي مي آورد و در نهايت موسسات خدمات آموزشي و پژوهشي از اين دست نيز رو به افزايش مي نهند. در اين ميان دانشجو و موسسات مذكور نيز بسوي سرقت علمي از منابع علمي انگليسي رفته و با تبديل و ترجمه آن ها بنام خود، حلقه هاي اين فساد علمي را بهم متصل مي كنند. 

✍🏼رويه سرقت آشكار علمي/ادبي اساتيد دانشگاهي چنان فراگير شده است كه برخي از شخصيت هاي بنام دانشگاهي را نيز مي توان در اين فهرست يافت؛ كساني كه بر بام زحمات دانشجو، نام و كام خود را مي جويند و به تربيت غير علمي دانشجوياني مي پردازند كه در آينده وارد بازار كار كارشناسي و آموزش و تحقيق مي شوند.  چنين بستري به بازتوليد فرهنگ غيرعلمي و رشد علم دروغيني مي انجامد كه رخوت، بي اعتمادي، بي انگيزگي، دروغ، فريب و عدم مشروعيت در ساختار آن موج مي زند. در چنين بستري اميد به رشد علمي رويايي عبث جلوه مي كند. 

براي مطالعه بيشتر:
http://l1l.ir/rva

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: