۱۳۹۵/۵/۳۱

خيانت؛ مفهومي خشونت بار و جنسيتي


مقوله خيانت در ادبيات عامه و مصطلح مشحون از انتساب خشونت آميز رابطه عاطفي و جنسي در يك رابطه است. اين مفهوم امروزه از ابعاد مختلفي مورد چالش است:
الف. مفهوم خيانت بسيار خشونت بار بوده و بدنبال تعيين خط قرمز عبور از هنجارهاي خانواده سنتي است تا مبادا حوزه خصوصي خانواده از سوي فرد بيگانه اي مورد تعرض قرار گرفته و ميدان مالكيت مردانه بر آن لطمه ببيند،

ب. مفهوم خيانت بشدت جنسيتي است و شامل هرگونه رابطه عاطفي و جنسي زنان در ادبيات مسلط/مين ستريم است و بندرت شامل رابطه عاطفي مردان در رابطه زناشويي و همچنين رابطه هاي عاطفي-جنسي زوج هايي با گرايش جنسي متفاوت ال-جي-بي-تي مي شود،
پ. خيانت نوعي پيشداوري در محكوميت و مجرم شناختن كسي است كه در يك رابطه بدنبال رابطه با فرد ديگري مي رود. اين گرايش عاطفي و حسي و جنسي به فرد ديگر پيش از آنكه يك جرم باشد يك خصيصه انساني است كه در فضاها و روابط سنتي و بسته خانوادگي سبب مي شود افراد بدون اطلاع همسر خود به داشتن رابطه ديگري روي آورند. 
ت. همين روابط غيررسمي و زيرزميني نيز خود محصول انگ هاي اجتماعي نظير خيانت و خائن به كسي است كه بدليل مرگ عشق در رابطه كنوني اش و عدم امكان رهايي از رابطه موجود به يك رابطه بديل و پنهاني روي مي آورد. بنظر من اغلب آنچه كه جامعه بدان خيانت مي نامد، عشق هاي پنهاني هستند كه به تعبير شاملو در پستوها پنهان بوده و يكباره آشكار شده اند.
ث. درخدمت آمار و استناد گفته شده در كشورهاي مختلف نيز تعابير متفاوت است. در ممالك ديگر غربي بندرت واژه خيانت استفاده مي شود و در جوامعي با حقوق شهروندي برابر براي همه گرايشهاي جنسي/جنسيتي مقوله خيانت كمتر مي تواند عامل جدايي ها باشد بلكه افراد با برخورداري از امكان آزمون زندگي عاطفي  ديگر بدنبال بهره جويي بيشتر از روابط انساني و اجتماعي خود هستند تا احساس شادماني و سعادت اجتماعي نمايند. 
ج. استناد به چنين آمارهايي عمدتا با يك هدف صورت مي گيرد تا مذموم بودن امر طلاق مبتني بر ارزشهاي كهن مردسالاري و اعمال مالكيت بر نهاد خانواده سنتي، صحه   گذارده شود و در فضاي مسلط ارزشهاي سنتي موجود در جامعه در پي ترويج اين انديشه باشند كه شيوع طلاق در جامعه عمدتا محصول رابطه هاي عاطفي و جنسي خارج از نهاد خانواده است. 

علي طايفي 
---------------

خبر :  ٦٨ درصد طلاقها بین ۱۴۰ کشور به‌علت «خیانتهای فرازناشویی» است!

http://www.tabnak.ir/fa/news/615423/%DB%B6%DB%B8%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

هیچ نظری موجود نیست: