۱۳۹۵/۵/۳۰

حريم خصوصي در ساختار خانواده


نمودار زير گوياي تنوع ساختاري حوزه/حريم خصوصي در خانواده است. مقايسه نمودار مربوط به اين كشورها حاكي است:
-در جامعه امريكا بدليل تاكيد بسيار بر نهاد خانواده درواقع مجموعه آن متشكل از حوزه هاي خصوصي است كه زير چتر خانواده بعنوان حوزه عمومي تَر بسر مي برند، در اين ميان خانواده مقدم بر فرد هست،

-در جامعه سويد خانواده مفهومي است كه افراد متشكل آن داراي حوزه هاي خصوصي مستقل هستند و والدين حق تداخل بر آن را ندارند، در اينجا فرد مقدم بر خانواده است،
-در جامعه چين خانواده حوزه خصوصي را بلعيده و در واقع حوزه عمومي خانواده عمدتا حوزه خصوصي تلقي ميشود، دراينجا فقط خانواده وجود دارد و فرد مستحيل در آن است،
-در جامعه عرب خانواده بدليل ساختار چندهمسري داري حوزه خصوصي مردانه است. مرد وارد حوزه هاي خصوصي زنانش مي شود و كودكان فاقد هرگونه حوزه خصوصي هستند. در اينجا مردان خانواده نقش مسلط دارند.
-در هندوستان نهاد خانواده كالكتيو وحود داشته و نشانه اي از حوزه خصوصي نيست. تشابه زيادي در ساختار خانواده بين هند و چين وجود دارد ولي در هند تعدادي از كودكان در نهاد خانواده حضور ندارد خواه زير عنوان كودك خيابان يا كودكان بي خانواده.
-در ايران نهاد خانواده مقدس بچشم ميخورد و در آن زن و كودكان هيچي حوزه خصوصي ندارند و تنها فردي كه داراي اين حريم خصوصي است مرد/پدر/شوهر خانواده است و سپس والدين حريمي دارند كه باهم به اشتراك ميگذارند. در اين ميان مرد تنها كسي است كه حوزه خصوصي دارد و در اين حوزه خصوصي ناشي از ساختار قدرت موجود، فضاي تنفسي و تامين نيازهايش را فراهم مي سازد. 

با نگاهي كلي مي توان إذعان كرد:
-مردان در كشورهاي عربي و ايران حوزه خصوصي مسلط دارند،
-زنان در كشورهاي سويد و سپس با قدري تسامح درامريكا از حوزه خصوصي برخوردارند،
-كودكان در جامعه سويد حوزه خصوصي دارند و بعنوان أموال شخصي والدين در مالكيت تام و تمام آنان نيستند،
-سنتي ترين ساختار خانواده در چين و هند و مدرن ترين آن در سويد قابل شناسايي است.
-خانواده در جامعه ايران ويژگي خاصي دارد كه متفاوت از همه گونه هاي ديگر است و آن حوزه خصوصي مرد در درون نهاد خانواده است. 
http://www.hzahed.com/post/Privacy-in-Family-in-different-countries

علي طايفي

هیچ نظری موجود نیست: