۱۳۹۸/۵/۲۵

انجمن های دانشجویی و‌ پدیده اجتماعی زیپ🎩برخورد اخیر دانشگاه برکلی با یک فیلسوف متخلف گویای این است که نهاد‌‌ دانشگاه محل بازکردن زیپ شلوار استاد دانشگاه نیست. مروری بر‌تاریخچه کنشگری در نهادهای علمی و معرفتی نشان می دهد پدیده اجتماعی زیپ دارای دو مفهوم تاریخی و طولانی است:


🤐نخست زیپ کردن لب یا دهان اندیشه های دگرباوران در مقابل نهاد قدرت که همانا سرکوب، بازداشت و دوختن دهان معترض و مخالفان است. این اصطلاح انگلیسی که در زبان تهرانی متداول شده ناظر بر بستن و دعوت به فرهنگ سکوت و خفقان است. 

⛔️دومین مفهوم اجتماعی زیپ، ناظر بر زیپ نکردن شلوار مردان یا تعرض و ‌تجاوز جنسی در قدرت است که همواره در تاریخ معاصر سبب خشونت علیه زنان از سنین کودکی تا بزرگسالی شده است. این زیپ نکردنِ کشش های جنسی مردان، خواه در نهاد قدرت در خانواده توسط برخی پدران، خواه در نهاد قدرت در ساختار سیاسی توسط مسیولان کشوری و لشگری و خواه در نهاد قدرت علم توسط برخی اساتید و مدرسان همچنان صورت می گیرد. 

🗣در‌فراخوان ‌اخیر‌ در خصوص ‌آزار جنسی دانشجویان توسط برخی اساتید و گزارش های تکمیلی اخیر در خصوص آزارهای جنسی برخی اساتید بنام در کشور و یادداشت من به انجمن جامعه شناسی، واکنش های متعدد ولی ناکافی صورت گرفت. انجمن جامعه شناسی نیز با واکنش های هزارتو و مبهم در رد و تایید، مسیله‌را در هاله ای از ابهام و‌ ایهام طرح و شرح کرد بی آنکه این واکنش به نتیجه عملی ختم شود. 

👩🏻‍🎓از اینرو بنظرم یکی از مهمترین‌ کانون های صدارسانی در خصوص آزار جنسی اساتید نسبت به دانشجویان، همانا کنشگری و تمرکز انجمن های دانشجویی در دانشگاه های سراسر کشور هستند که می‌توانند پاسداران اخلاق علمی و علم اخلاقی شده و‌ به رسانش حق طلبانه صدای اعتراض دانشجویان مورد تعرض جنسی بپردازند.   

👀بنظرم متاسفانه در‌ مقایسه این دو‌ مفهوم‌اجتماعی از زیپ، همواره زیپ کردن دهان معترض و قربانی نسبت به زیپ کردن شلوار مردان صاحب قدرت در عرصه های مختلف، در اینجا نهاد علم و‌ دانشگاه، اولویت و اهمیت بیشتری داشته است.  سواستفاده از قدرت و مشروعیت بویژه در نهادهای علمی نباید منجر به زیپ کردن صدای اعتراض قربانیِ آزار و تعرض جنسی در مقابل زیپ نکردن شلوار تعداد معدود مردان استاد دانشگاه شود.
---------------
مطلب مربوط به اخراج فیلسوف معاصر به جرم تعرض جنسی به دانشجو:
https://gourl.page.link/huxE

گزارش آزارهای جنسی دانشجویان توسط اساتید
https://t.me/alitayefi1/1215

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: