۱۳۹۸/۵/۳۱

حراجی انسان، جراحی جامعه


رابطه مستقیمی میان جراحی جامعه ایران پس از انقلاب و حراجی انسان است که هردو محصول عملکرد القای یک فرهنگ دینی/سنتی و الغای فرهنگ انسانی/نوین است. برخی از ابعاد این حراج انسان چنین است: 

😱فروش اعضای بدن. گزارش های اجتماعی حاکی است بسیاری برای تامین معاش، مسکن، هزینه تحصیل فرزند، درمان و پرداخت بدهی و.. ناگزیر از فروش اعضای تن خود شده اند. وجود آگهی های فروش اعضای بدن و راه اندازی کسب و تجارت اعضا، گواه حراجی جسم و جان انسان در جامعه و نظام اسلامی است.

🥶فروش بدن. فروش بدن در بازار سکس در ازای پول و یا خدمات مالی نیز از زمره پدیده هایی است که پس از انقلاب بصورت غیررسمی بسرعت رو به رشد نهاد. فقر، نابسامانی و بحران های جنسی در کشور از یکسو و رشد قارچ گونه شبکه های تجارت زن و سکس از سوی دیگر توسط عوامل حکومتی و مردمی سبب ساز حراجی انسان در قالب روسپیگری و قاچاق سکس در داخل کشور و منطقه شده است. 

😵فروش نیروی کار انسان. کار ناامن، کم در آمد، بدون ایمنی شغلی، کار موقت و بیکاری های موسمی سبب ساز آن شده است که نیروی انسانی از مشاغل پایین و سخت تا چند شغلی بودن، بشدت در رنج و آسیب باشد. در چنین ساختاری کار انسان کمترن بازدهی اقتصادی و انسانی و اجتماعی دارد که بهزیستی و امنیت حاصل از آن برای انسان بشدت مخاطره پذیر است.  

🤔فروش اندیشه و تفکر. فضای تهدید و تطمیع در نظام استبداد دینی چنان وضعیتی را مهیا ساخته است که بسیاری زیر عنوان کارشناس، متفکر، دانش آموخته، متخصص پزشک و مهندس، و جامعه شناس تا روانشناس بسادگی‌اندیشه خود را به حراج گذارده و‌ در ازای دریافت پول به تولید اندیشه و‌ بازتولید نظام ستم و استبداد دینی می پردازند که آزادی و‌ امنیت انسان را نشانه گرفته است.  

😑فروش نوزادان. پدیده نوین دیگر فروش جنین، نوزاد و‌ کودکان در بازار تقاضای غیر انسانی است که خانواده فروشنده نوزاد را بدلیل فقر و ناامنی به فروش نوزاد خود مجاب می کند. در چنین فضایی مادران به اجاره رحم پرداخته و یا با تولد فرزندان ناخواسته و بدون پیشگیری ناگزیر از فروش جنین و نوزاد خود می‌گردند. 

🤭فروش وجدان و روان انسانی. حراج انسانی که گوشه هایی از آن را بتصویر کشیدم، بیشترین آثار خود را بر وجدان انسان و وجدان اجتماعی آحاد مردمی می گذارد که خواه قربانی این حراج انسانی اند یا در مقابل این حراج وحشیانه انسانی در جامعه و نظامی اسلامی تن به سکوت می دهند. جراحت ناشی از این ترومای عظیم انسانی، داری پیامدهای روانی و وجدانی درون و بین نسلی است که هرگز از خاطر ملت آسیب دیده بیرون نخواهد رفت. 

🤒جراحی جامعه. اما اینهمه حراجی جان و روان، مال و حیثیت انسان ایرانی در نظام اسلامی نشان دهنده جراحی فاجعه باری است که جامعه ایران پس از انقلاب و جنگ تحمیلی حکومت به ملت شاهد بوده است. سومدیریت، مدیریت سرهنگی بر فرهنگ، مدیریت بدوی و خشونت بار جامعه، جراحی جامعه بعنوان ارگانی ناسالم و بیمار، زیر تیغ باور‌دینی،  فرهنگ‌ اسلامی و حکومت ایدیولوژیک و فاسد سبب شده است جراحی جامعه آسیب دیده بسوی مرگ انسان اجتماعی و جامعه انسانی ایران پیش رود. حکومت دینی بعنوان یک‌ تجربه تاریخی، نخستین تجربه مهیب حراجی جسم و‌ روان انسان و جراحی جامعه انسانی ایران را نیز با خود در تاریخ ثبت کرده است. 

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: