۱۳۹۵/۴/۱۲

متلك پراني شكلي از خشونت كلامي مردانه


تاكنون چند بار #متلك گفته ايد و روزانه چند بار با متلك هامون شخصيت و حضور يك زن را در جامعه زير سوْال مي بريم؟ بخش بزرگي از متلك ها كه خاستگاه جنسي و #سكسيستي دارند امروز توسط مردان عليه زنان استفاده ميشود. قالب عمده اين متلك ها نگاه اوبژه و شي گونه به جنسيت زن و #ناهمجنس_گراياني است كه در موقعيت تضعيف و سركوب شده اي قرار دارند. متلك پراني هاي جنسي نوعي دفاع كلامي از ساختاري است كه در ان مردان بطور لجام گسيخته اي حق خود مي دانند تا بر زنان هرگونه كه مايلند هجوم بياوردند. 

فضاهاي اجتماعي متلك پراني هم فضاي عمومي و هم خصوصي را در بر مي گيرد. نقش حكومت و نظام قضائي ارزشي حاكم بر جامعه ايران امروز نيز تقويت كننده خاستگاه هاي متلك سازي/پراكني عليه جنسيت غير مردانه مسلط در جامعه است. 
امروزه بخش قابل توجهي از #نزاعهاي_خياباني و #خشونتهاي_ناموسي كه مردان آغازگر آن هستند بدليل متلك پراني هايي است كه آن نيز توسط همان مردان صورت گرفته و بازتوليد مي شود! مرداني كه متلك به زنان و دختران خارج از روابط خويشاوندي و به اصطلاح ناموسي! را روا مي دارند ولي متلك هاي ديگر هم سنخ هاي خود عليه زنان و دختران درون حريم هاي خصوصي و فاميلي شان را بر نمي تابند و حلقه هاي خشونت هاي كلامي را به خشونت هاي فيزيكي مي دوزند! 

براستي چندبار در روز متلك مي شنويد يا متلك مي پرانيد؟ چند بار در روز حس مي كنيد كه با نگاه جنسي مردانه تحقير مي شويد؟ آيا تاكنون فكر كرده ايم كه با اين متلك ها، فضاي بي اعتمادي و #حاشيه_نشين كردن بخش بزرگي از جامعه را بازتوليد مي كنيم؟ چند بار در محافل جمعي خانوادگي يا دوستانه بر سر اين مسيله بحث كرده ايم؟ 
ع ط

http://iranianuk.com/20091220161200025/%D9%85%D8%AA%D9%84%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85

هیچ نظری موجود نیست: