۱۳۹۵/۴/۱۲

عذرخواهي مسيحيت از همجنسگرايان


متوليان دين مسيحيت پس از عصر سياه قدرت كليسايي و اغاز #روشنگري و #اصلاح_ديني از آموزه هاي كهن و پوسيده خود هر روز بيشتر فاصله ميگيرند، از قبول نظريه تكامل #داروين تا نقد نظام سرمايه و اينك كرامت نهادن به مقام انسان بدور از #گرايش هاي_جنسي/جنسيتي او. 

و اما متوليان دين اسلام همچنان بر عهد و شهد تعصب و كورذهني و ارزشگذاري هاي سنتي و كهن بر انسان و رفتار اجتماعي او بيهوده مي كوبند از جريان كنوني #خلافت_اسلامي در ايران تا شام برهبري داعش. يكي در ايران همانند احمدي نژاد كلا وجود همجنسگرايان را إنكار ميكند و داعشي ها در يورش هاي بدوي خود به پرتاب كردن همجنسگرايان از كوه و اعدام آنان مي پردازند. 
رويش از درون در دين همانند انچه در مسيحيت كالوني و پروتستان رخ داد، ضرورت رهايي جوامع اسلامي و مردمان ساكن در اين حوزه هاي فرهنگي/ديني است تا بتوانند مانند انسانهايي برابر به همزيستي بپردازند و از فقر و عقب نگهداشتگي رهايي يابند. مسير پر فراز و نشيبي است و قربانيان و اسيب هاي بسياري بدنبال دارد و خواهد داشت ولي گريزناپذير است.
ع ط

هیچ نظری موجود نیست: