۱۳۹۵/۴/۱۶

جامعه شناسي جهنم: جهنم زير پاي زنان است!


پديده #جهنم چگونه ذهنيتي است كه هزاره هاست مردم مؤمن به خدا و دين چنين از آن #فوبيا داشته و از هراس آن بدامان #عوامفريبي روحانيون در مي غلتند؟ 
بنظر ميرسد جهنم جامعه اي باشد كه در آن
-هيچگونه دادخواهي و تجديد دادرسي وجود ندارد

-همه محكومان متشكل از ناباوران و عهدشكنان به دين و متوليان دين هستند
-بيشترين ساكنان جهنم #زنان سنت ستيز هستند و البته مادران؛ بِه تعبيري جهنم زير پاي #مادران است!
-جهنم مركز تجمع بخش عظيمي از فقراست كه بدليل #فقر، إيماني سست داشته اند!
-جهنم مركز اجتماع دروغگويان و فريبكاران است كه قشر اصلي ساكن درآن البته خود متوليان دين و #روحانيون هستند،
-تاكنون ميلياردها انسان مرده اند و جهنم با تراكم جمعيتي بسيار بالايي برخوردار است،
جهنم #بازداشتگاه ذهني است كه زندانبانان آن متوليان دين و باورمندان بدان هستند،
-جهنم خانه #خشونت و شكنجه گاهي است كه در آن نشانه اي از عطوفت انساني و ديني مشاهده نميشود،
-جهنم مانند همه قوانين عرفي و اجتماعي بازدارنده نتونسته است نرخ جرايم و كنش غيراخلاقي و غير انساني باورمندان بدان را كم كند،
-جهنم جامعه اي منفور، زايد، #حاشيه_نشين، #طبقاتي و #ستمديده است،
-جهنم جامعه اي خيالي و متوحش است كه در آن انسان به اتش #مجازات سپرده شده و هر روز مجازات ميشود،
-جهنم، دهنيتي است كه مومنان/ات بدان را هر روز در درون خود مي سوزاند و از انسان زميني موجودي خوار و محافظه كار و سودجو ميسازد،
-جهنم پديده اي بشدت بي كاركرد و بيفايده است، ذهنيتي كه روزبروز بيشتر رنگ مي بازد.
ع ط
https://www.radiozamaneh.com/287044

هیچ نظری موجود نیست: