۱۳۹۵/۴/۱۶

ثروت و سرقت


پديده نويني نيست چپاول ملتي خاموش كه رهبران فكري اش در سوداي ديگرند. دهه هفتاد ايراني اغازگر اين جداسري مالي اقتصادي بود جايي كه صاحبان قدرت نهادهاي ثروت را فراتر از قانون بنيان نهادند. اين فرايند با حضور #آقازاده هاي قشر #روحانيت و سپس #بروكراتها و #تكنوكراتهاي سازندگي هاي پس از اتمام #جنگ ثبات و سرعت گرفت.
 
https://telegram.me/alitayefi1
امروزه پس از دو دهه از اغازگيري اين روند شتابان ثروت اندوزي و #فساد سياسي و اقتصادي بدنه قدرت، اگرچه لإيه هايي از اين بدنه خود را منسوب به #اصلاح_طلبي كرده اند ولي همچنان كمتر در اصلاح سأختارهاي #توسعه اي كشور درگيرند. 
https://telegram.me/alitayefi1
فقدان #دمكراسي در شفاف سازي سازوكارهاي كلان و خرد مالي دركشور، #فقر روزافزون خيلي كثيري از جامعه، توزيع ناعادلانه ثروت، وجود مزيتهاي قومي قبيله اي در ساختار بروكراتيك كشور، فقدان نظام مالياتي و كنترل و بازرسي موثر و در نهايت فساد رهبران سياسي و مسئولان لشكري و كشوري از جمله مواردي است كه پول و منزلت منسوب بدان را به مهمترين دغدغه أقشار مختلف تبديل كرده است خواه آنانكه داراي ثروت و مكنت هستند خواه آنانكه كأسه خالي شان را روزانه بچشم مي بينند. 
بي سبب نيست كه پيمان برادري جدي بين ثروت و سرقت قابل مشاهده است.
ع ط

هیچ نظری موجود نیست: