۱۳۹۳/۳/۴

ازدیاد جمعیت: ضرورت و واقعیت/گفتگو با علی طایفی و..

درپی آغاز سیاستهای تشویق جمعیت و اظهار نگرانی های مقامات عالی سیاسی در کنار اظهار نظرهای کارشناسان جمعیتی از نگرانی پیرامون کاهش نرخ رشد جمعیت، مباحث متعددی پیرامون این نگرش و رویکرد صورت گرفته است که در برنامه افق صدای امریکا باحضور کارشناسان مختلف به بحث پیرامون این مسئله پرداخته شده است. متن گفتگو را در ویدئوی زیر مشاهده کنید:هیچ نظری موجود نیست: