۱۳۹۹/۸/۲۸

اخلاقی و‌دینی کردن بدن، تهدید انسان است

اخلاقی و دینی‌کردن بدن بزرگترین ستم علیه انسان بویژه زنان است. پیوستار ستم بر بدن از حجاب اجباری ۹۵ درصدی زنان ممالک اسلامی در یکسو تا آزادی ۹۵ درصدی بدن در فرهنگ‌های غیردینی در سوی دیگر در تنوع است. تاریخ دین نشان می‌دهد که دین مردانه همواره از بدن بعنوان ابزار قدرت و اعمال هژمونی استفاده کرده است. بدن در این دستگاه فکری و کسب و کار دین، وسیله مجازات و تشویق است. در جایی به مردان وعده زنان پری‌وش با بدن‌هایی زیبا و نورسیده در بهشت داده می‌شود. در جایی دیگر بدن ابزار خشم دینی، شلاق، شکنجه، حصر و حبس، پوشش اجباری، قطع دست و پا و چشم، ناقص‌سازی بدن و اعدام می‌گردد. 


ادامه پروژه اخلاقی و‌ دینی‌سازی بدن تا جایی است که در جهان اجتماعی سبب قتل‌های ناموسی و تقویت فرهنگ و باور ستمگونه و دروغِ بکارت برای زنان شده و در دنیای دیگر سبب مجازات بدن در آتش جهنم! هرجا صنعت دین بدن زنان را ابژه کسب قدرت و ثروت کرده، خبری توسعه انسانی و اجتماعی نیز وجود ندارد.


سنجشگری مسایل اجتماعی ایران 

https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: