۱۳۹۹/۳/۹

گفتگو در باره رومینا و خشونت جنسیاین گفتگو در برنامه صفحه دو، شبکه بی بی سی در روز گذشته پیرامون قتل رومینا، مفهوم قتل ناموسی، خشونت جنسی و نقش قوانین، سیاست و مردم در پیشگیری از وقوع این پدیده صورت گرفت. بنظر من قتل رومینا و رابطه رومیناها با مردان پیرامون خود و خشونت جنسیتی و‌ جنسی در ماهیت این پدیده، یک‌ مسیله ملی، فراگیر، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. 
لینک گفتگو

سنجشگری مسایل اجتماعی ایران

https://t.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: