۱۳۹۶/۱۰/۲۹

تحلیل اجتماعی جنبش اعتراض های مردم از منظر قدرت و بدون مردم

تحلیل عباس عبدی از اعتراضات اخیر دی ماه اگرچه نه در مقام یک جامعه شناس بلکه بعنوان هزاران مهندسی که در سال های پس از انقلاب با تخصص گریزی گریبان گیر جامعه بسوی علوم اجتماعی و جامعه شناسی روی آوردند، از چند منظر محل تامل است:
 ✅تلاش وی بجای تحلیل زمینه های شکل گیری جنبش اعتراضی مردم، بر این مبنا استوار است که ریشه های اعتراض را در دوره دولت قبلی جسته و تلاش دارد دولت کنونی را مبرا کند تا از کانون نقد و هجوم اعتراضات نجات دهد. وی آگاهانه از ماهیت انباشتی واقعیت اجتماعی و تبدیل کمی به کیفی تضادهای اجتماعی غفلت می‌کند. وی در تحلیل خود از وقایع اخیر فراموش می کند که ازسرگیری جنبش مردمی ناشی از عملکرد نه صرف دولتها بلکه عملکرد غلط و مملو از تباهی حکومت دینی در طی چهار دهه است. حاکمیتی که طبقه تهیدست و زحمتکش حاضر در صفوف نخست انقلاب را به واپسین حلقه ها در حیات اجتماعی فرو افکنده است.

✅عبدی با این نگاه در مقام دو تاکید است. نخست اینکه چرا خلق معترض دیرهنگام به اعتراض خود پرداخته و در دوره ریاست جمهوری پیشین به خیابان ها نریختند! و دیگر اینکه شایبه حکومتی بودن این اعتراضات را تقویت می‌کند و بر مطالبات بحق و برخاسته از سالها ناکامی های فزاینده از یکسو و البته حجم کمی نسل متقاضی شغل و تامین معاش و تشکیل زندگی ارام و امن در دهه ۹۰ از سوی دیگر چشم می بندد. 

✅تحلیل جنبش اعتراضی، مبتنی بر خودانگیختگی و غریزه مردمی و مقایسه آن با درجه حرارت آب در دوران مختلف ریاست جمهوری در نظام اسلامی از دیگر ضعف های نگرش جامعه شناختی است که تحلیل گر را به بیراهه و کج فهمی جنبش می کشاند. البته باید اذعان کرد که وابستگی عبدی به نظام قدرت بنیان اصلی اتخاذ چنین رویکردهایی است که برپایه منافع قشری خود به ریشه مسایل اجتماعی پشت نماید. 

✅چنین رویکرد شناختی، منفعتی و منزلتی نزد عباس عبدی، سرانجام تحلیل را بجایی می کشاند که برخی انگیزه های نخستین جناح های داخلی قدرت در راه اندازی جنبش اعتراضی مردم، مهمترین دلیل بروز اعتراضها جلوه کرده و مردم به عروسک های خیمه شب بازی شبیه می شوند که نظام اسلامی می تواند هر آینه آنان را حتی در مقام فروپاشی نظام سیاسی به خیابان ها بکشاند. بی سبب نیست که نخبگان و گروه های استراتژیک نظام دینی در کشور در درک درست وقایع و مسایل اجتماعی و تحلیل آن بیرون از دیدمان قدرت سیاسی، عاجز می مانند. 
http://l1l.ir/3r2c

علی طایفی
https://telegram.me/alitayefi1
                       -------

هیچ نظری موجود نیست: