۱۳۹۶/۱۰/۲۹

درماندگی تحلیل جامعه شناس ایدیولوژیک و وابسته به قدرت از جنبش

کچوییان یکی از اعضای اصلی مجموعه لمپنیزم در جامعه شناسی است که در تحلیل های خود بوضوح سوگیری های منتسب به لمپنیزم سیاسی و صنفی را بنمایش می گذارد. تحلیل های او در نهایت بدینجا ختم می شود که:
✅در این تحلیل گسیل هزاران نفر عوامل سرکوب وابسته به نظام حاکم در کشور بنام بسیج و برخی وابستگان خانواده های مستخدمان نهادهای ایدیولوژیک حکومتی بعنوان نیرویی از عمق جامعه !تلقی می شود که با حضور خود نیروی ناتوان از حمل بار تغییر سیاسی را به شکست کشاند! این رویکرد بدلیل باور به نظام قدرت، ناباور به نیروی طبقات اجتماعی و مطالبات مردمی است. 

✅اطلاق فتنه به یک جنبش اجتماعی، برخورد ایدیولوژیک و ارزش گذاری برخاسته از نظام مسلطی است که هر آنچه با او ‌نیست را مردود و مرتد می شناسد. لمپنیزم حاکم بر آرای کچوییان بعنوان یکی از ارکان شورای انقلاب (ضد) فرهنگی، در راه اندازی پروژه شکست خورده اسلامی کردن جامعه شناسی، در نهایت در تحلیل یک‌جنبش به جریان ضد جنبش ملحق می شود.

✅تحلیل کچوییان ناظر بر نگرش اقشار مسلط بوده و طبقات اجتماعی فاقد قدرت سیاسی را نادیده می گیرد. در این رویکرد، صاحبان قدرت در پوزیسیون یا اپوزیسیون، ماخذ تحلیل او بوده و نهادهای مدنی، تشکل های مردمی و اقشار و طبقات اجتماعی در نازل ترین حد، مورد تحلیل واقع شده و بازیچه دست اصحاب قدرت و برگزیدگان سیاسی محسوب می شوند. این نگرش، چشم اسفندیار و بنیان فروپاشی نظام ایدیولوژیکی خواهد بود که حتی صاحبان فکر وابسته به قدرت نیز در محاسبه و تحلیل، از آن غفلت کرده و با عناوین متعدد فتنه، کرکس، احمق و خس و خاشاک، ناغافل به فریب خود و نظام قدرت می پردازند. 

✅ناباوری به مطالبات کمی و کیفی طبقات اجتماعی مردم و نسلی که پس از چهار دهه هنوز در آشفتگی عدم تعبیر شعارها و نویدهای سالهای پس از انقلاب در ناکامی سیاسی و ‌اجتماعی بسر می برد از یکسو و فقر فراگیر این اقشار مردمی و فساد روزافزون منصوبان و منسوبان قدرت از دیگر سو سبب می شود که جنبش در متن و بطن جامعه همچنان به حیات خود ادامه داده و بطور هرازگاهی نیز تعین خیابانی و آشکار یابد و در نهایت منجر به تغییرات ساختاری شود که چه بسا هزینه های اجتماعی آن برای کشور و اقشار و طبقات اجتماعی نیز بیش از حد تصور باشد. 
http://l1l.ir/3pso

علی طایفی
https://telegram.me/alitayefi1
                   -------------

هیچ نظری موجود نیست: