۱۳۹۶/۱۰/۲۹

جامعه شناس حکومتی و تحلیل درون ساختاری جنبش مردمی

تحلیل های جامعه شناسان حکومتی به دلیل دیدمان درون ساختی قدرت، عمدتا دارای یک گرایش عمده در تلاش برای عدم پذیرش و مشروعیت زدایی از جنبش اجتماعی است که در دی ماه ۹۶ رخ داد. تحلیل جوادی یگانه که مشاور ولایتی،  ریاست ایدیولوژیست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی است از چند کج فهمی رنج می برد:

✅یگانه از یکسو استناد به نارضایتی عمومی مردم می کند که طبق یک نظرسنجی نشان می دهد نارضایتی سراسری از دولت و حاکمیت وجود دارد ولی از سوی دیگر اعتراض های مردم را به یک شورش و آشوب تقلیل می دهد؛ آشوبی که شایسته خاموشی است! 

✅ماهیت جنبشی اعتراض های اخیر اگرچه موقتا از شدت آن کاسته شده، چنان است که سراسری و فراگیر بوده، اقشار و گروه های اجتماعی مختلف را در بر می گیرد، مجموعه از مطالبات اقتصادی تا سیاسی و اجتماعی را تعقیب می کند، دارای شعارهای مشخص و مدون است، حضور مستمر داشته و پیگیرانه است و بدور از خشونت های ناشی از یک شورش کور، در پی مطالبات مدنی خود است. از این منظر، آشوب سازی جنبش، یک بیراهه تحلیلی است که جامعه شناس مزبور آگاهانه حول آن مانور می دهد. 

✅ایده بستن صفحات و‌ گروه هایی از تلگرام با نگرش سانسور و اختناق مجازی از زمره راهکارهای ناشی از عجز در پذیرش حقانیت جنبشی است که اعتراض مردم آسیب دیده در آن نقش محوری ایفا می کند. در این نگاه اصل بر حقانیت نظام سیاسی است و نه حقانیت دمکراتیک مردمی که در طی چندین دهه بیشترین ستم ها را متحمل شده اند. 

✅بزرگ نمایی هراس از توهم سوریه ای شدن هرگونه اعتراضی، و ایده اتحاد سه گانه عبری، عربی و غربی که قریب چهار دهه پی در پی شعار و ابزار سرکوب صداهای دیگر شده است چنان در تحلیل یگانه جان سختی نشان می دهد که مجوز استفاده از هرگونه تفتیش، نظارت، کنترل و اعمال هژمونی قدرت مسلط را به نام تمامیت ارضی، امنیت ملی، حفاظت از حاکمیت سیاسی و دفاع از حکومت دینی بدست می دهد. چنانکه در نهایت یگانه بر این باور است که نظام  قدرت باید اجازه اعتراض سیاسی و اجتماعی بدهد. 

✅ احاله نقش احزاب سیاسی به رسانه مجازی تلگرام که مورد نقد یگانه است، خود محصول فضای بسته سیاسی و سرکوب احزاب و تشکل های صنفی ‌و قومی است که جنبش اخیر نیز بر سر اعتراض بدان به خیابان ها ریخته است. فرایند نارضایتی امری تاریخی است و یک شبه بدست نمی آید و بدون یک نگاه زمانمند و همه جانبه نگر نمی توان با صرف تحلیل مصادره به مطلوب شده آنچه رخ می دهد، به تحلیل واقعیت نشست. 
http://l1l.ir/3psr

علی طایفی
https://telegram.me/alitayefi1
                ---------

هیچ نظری موجود نیست: