۱۳۹۶/۴/۲۲

تجاوز و قتل آتنا، بحراني همه گير

تجاوز و قتل دختر خردسال آتنا اصلاني، نمونه ديگري از هزاران تجاوز آشكار و پنهاني است كه در جامعه خشونت زده و ستم پيشه ايران رخ مي دهد. اين تجاوز و خشونت منحصر به قاتل مشخصي نيست بلكه تفكر تجاوز و خشونت عليه كودكان بويژه دختران، پديده عام شمولي است كه مي توان گفت همه مردان بطور بالقوه امكان ارتكاب به اين جرم را دارند،
مگر خلاف آن ثابت شود! خشونت جنسي عليه كودكان داراي دامنه وسيعي است كه در اكثر موارد پنهان و مغفول است و فقط زماني خشم و وجدان جمعي را بيدار مي كند كه آشكارسازي مي شود.

🤦🏻‍♀️خشونت جنسي، كودك آزاري، تجاوز جنسي، بچه بازي زير نام ازدواج كودكان از زمره تجاوزهاي آشكار، رسمي و مشاركت جويانه اي است كه با تباني دولت و قوانين مدني از يكسو و پدر و مادر از سوي ديگر بر دختران كودكسال اعمال مي شود. طبق آمار رسمي و غيررسمي قريب يك مليون كودك زير نام ازدواج مورد تجاوز قرار گرفته اند كه رقم سالانه اين تجاوزهاي رسمي به دهها هزار در سال مي رسد و هيچ رسانه و ديدبان اجتماعي و وجداني نسبت بدان حساسيت نشان نمي دهد!

👿آزار جنسي كودكان در خانواده ها از سوي مردان، خواه از سوي پدر يا برادر، خواه از سوي عمو يا دايي از زمره موارد بيشماري است كه عليرغم شيوع ساختمند آن، فقط موارد اندكي از آن ثبت و شكايت مي شود. بطوريكه در مواقع وقوع خشونت، آزار و تجاوز جنسي به كودكان اعم از دختر و پسر، خانواده كودك قرباني، براي حفاظت از مفاهيمي چون آبرو، عفت، حيثيت و ناموس، ناگزير از خفقان و به حناق كشيدن خود و كودك مي شود. فرهنگ حناق جنسي در اين ساختار تا بزرگسالي نيز تداوم مي يابد بطوريكه حتي دختران بزرگسال نيز در مقابل خشونت هاي جنسي، سكوت اختيار مي كنند. 

⛔️آزار و تجاوز جنسي كودكان در مهد كودك و مدارس، كلاس هاي آموزشي ورزش، قرآن، هنر، و نهادهايي مانند بسيج و مراكزي مانند مساجد نشان از اين دارد كه حق كودك در صيانت از بدن و احساسش در پايين ترين سطح نظارتي و حمايتي قرار دارد و نهادهاي رسمي حكومتي، قضايي، ديني و آموزشي در كنار نهاد خانواده در تضييع حق كودك و تجاوز به جسم و جان او مشاركت و همكاري پنهان بسياري بخرج مي دهند. در چنين نهاد و ساختاري، آموزه هاي ديني و فرهنگي مملو از نمادها و آموخته هاي بچه بازي در دنيا و آخرت است بطوريكه در احاديث و رساله هاي ديني بسياري، مملو از وعده كودكان خردسال براي بهشتيان است. 

🚫علاوه بر آموزه هاي ديني و فرهنگي در ادبيات كشور، ساختارهاي رسمي حقوقي و شرعي حاكم بر جامعه نيز به بازتوليد اين خشونت ها دامن مي زند. بحران جنسي ناشي از فقر و انسداد روابط اجتماعي رسمي و آشكار ميان دختر و پسر، فقدان آموزش هاي اوليه جنسي براي خانواده ها و كودكان از سنين كودكي و هشياري و ديدباني اجتماعي نهادهاي رسمي و مردمي (برخي از مواد سند ٢٠٣٠)، در نهايت سبب مي شود تجاوز و خشونت جنسي در جامعه ايران در بين همه آحاد ملت حتي بخشي از آنانكه در مقابل تجاوز  جنسي و قتل اخير آتنا اصلاني، براي متهم به قتل، حكم اعدام طلب مي كنند نيز امري محتمل باشد. چنين ساختاري نگرش تجاوز و تجويز آن را امري ناممكن و غير اخلاقي نمي شمارد!
http://l1l.ir/1yf4

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: