۱۳۹۶/۴/۹

رانتخواري تحصيلي و فساد در قدرت

داستان سوءاستفاده از قدرت در نظام هاي توتاليتر، امري توتاليستي نيز هست بدين معنا كه اقتدارگرايان و منسوبان به قدرت، از تمام امكانات موجود، تمام سوء استفاده را بعمل مي آورند.
در اين نظام، از فرصت رانتهاي اقتصادي براي ورود به بازار و خريد و فروش بموقع كالا، اخذ كميسيون و درصدهاي فروش گرفته تا فرصت هاي علمي و آموزشي بهره برداري مي شود.

🔍پيش از اين نيز اشاراتي داشتم به رانت خواري هاي تحصيلي كه سبب شده است بسياري از افرادي كه در ساختار قدرت بنحوي حضور داشته و از خدمات سياسي و اقتصادي مناصب و منسوبان بدان در طول قريب چهاردهه استفاده كرده اند، امروز با داشتن مدارك تحصيلي دكترا از داخل يا خارج از كشور مناصب مختلف علمي را نيز تصرف كرده اند. بخش بزرگي از اين جماعت  با بنيان هاي ضعيف چنان وارد ساختار علمي در كشور شده اند كه علاوه بر توليد شبه علم و گاه علم دروغين، در حال ايجاد موانع جدي در ارتقاي فرهنگ علمي در كشور نيز هستند. 

😫درمانده ترين اين قشر سوءاستفاده گر از علم و رانتخوار آموزشي، مديران پر مشغله اي هستند كه همزمان با اشتغال در دهها شغل مرتبط و نامرتبط، وارد دانشگاه شده و به تحصيل در رشته هاي علمي مي پردازند كه حتي فرصت تحقيق و نگارش تكاليف درسي خود را ندارند و در ساختار علمي فاسد در كشور وارد مبادله و مصالحه با برخي اساتيد همسنخ خود شده و بدون انجام اين تكاليف و تزهاي تحصيلي، مدرك تحصيلي اخذ مي كنند. در اين ميان روشهاي تطميع و تهديد نيز در همراهي ساير اساتيد و كادر تصميم گير دانشگاهي از روش هاي متداولي است كه سالهاي متمادي توانسته پيش رفته و عمل كند. 

👁بررسي زير شرحي از زواياي پيچيده اين ضايعه علمي در دانشگاه هاي كشور است. بي سبب نيست رتبه علمي ايران در مقياس هاي جهاني چنين نازل بوده و فضاي سرقت علمي، سفارش، خريدو فروش مقاله، پايان نامه و كتاب علمي در ايران چنين رو به رشد است. 

http://www.atnanews.ir/archives/92707

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: