۱۳۹۶/۱/۲۶

مشاركت در انتخابات؛ تشديد فساد و بحران

❓قريب چهار دهه از وقوع انقلابي كه در نيمه راه، اسلامي شد، مي گذرد و در طي اين مدت شاهد دهها انتخابات پرهزينه و فراگيري بوده ايم كه زير نام دمكراسي و براي نهادهايي چون مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، مجلس خبرگان، شوراهاي شهري و ...صورت گرفته است.
مروري بر دستاوردهاي اين نوع مشاركت در ساختار غيردمكراتيك نظام سياسي كشور پس از ٤ دهه، نشانگر اهميت مشاركت يا عدم مشاركت در اين برهه از انتخابات رياست جمهوري خواهد بود كه آيا مشاركت براي راي دادن به نامزدهاي انتخابات، سبب بهبود اوضاع خواهد شد يا خير :

✂️پس از ٤ دهه، آزادي، در كشور روزبروز وضعيت وخيم تري يافته است؛ سركوب دگرانديشان از هواداران برخي چهره هاي درون حاكميت تا افراد بيرون از قدرت و ضدساختار، زندان، شكنجه و اعدام آنان در طي ٤ دهه اخير و فقدان آزادي احزاب، تشكل هاي صنفي و سنديكايي، عليرغم مشاركت مردم در انتخابات براي بهبود شرايط، شديدتر شده است.

⚖️برابري در ساختار اقتصادي و اجتماعي نيز چنان است كه قريب اكثريت مردم در سراسر كشور زير خط فقر و بقا زندگي مي كنند و درصد اندكي از وابستگان به قدرت ومنسوبينِ منصوبان و فرصت اندوزان بحران و تحريم اقتصادي در آن، توانسته اند به ثروت هاي افسانه اي دست يابند. گرسنگي مردم و اقشار تهيدست، سبب افزايش آسيب پذيري و فاصله بيشتر طبقاتي در جامعه شده است.
@alitayefi1 
🛎شيوع و گسترش آسيب هاي  اجتماعي نظير بيكاري، عدم تامين افراد مطلقه، افزايش معتادان و روسپيگران، قاچاق مواد مخدر و شيوع اعتياد بين دانش آموزان، افزايش مردان، زنان و كودكان خياباني، خودكشي و دهها معضل اجتماعي ديگر عليرغم مشاركت هاي سياسي مردمِ نااميد و بي پناه، همچنان روبه افزايش است.

💔تشديد تبعيض جنسيتي و سركوب آزادي پوشش و مناسبات اجتماعي دختران، ناامني اجتماعي و خياباني آنان، زنانه شدن بيشتر فقر، بيكاري، خشونت، افسردگي و حاشيه نشيني و دهها فشار مضاعف بر وضعيت زنان در جامعه بعنوان نيمي از اقشار اجتماعي ايران، از ديگر دستاورد هايي است كه حتی در سايه مشاركت هاي مردمي نيز بهبود نيافته است. 

🔱ارزش ها واخلاق اجتماعي نظيرراستگويي، اعتماد اجتماعي، وفاداري، مسئوليت پذيري و احترام به حقوق يكديگر و حتي دينمداري و ايمان در بين بخش بزرگي از جامعه و مردم بشدت رو به ابتذال، بي ارزشي و بي هنجاري سوق يافته است كه عليرغم چهار دهه شعار هاي ارزشي و مشاركت هاي ميليوني مردم در انتخابات براي تغيير، رو به وخامت گذارده است. 
@alitayefi1 
🌐تخريب روزافزون چهره ملي ايران در روابط خارجي اعم از منطقه اي و بين مللي، تقويت ستيزه جويي و دشمن تراشي و افزايش نظاميگري و هزينه هاي نظامي كشور در ازاي مديريت غلطِ روابط بين الملل نيز از زمره دستاورد هاي چهار دهه مشاركت سياسي مردم، بنام دمكراسي ديني است كه سيماي ايران را بعنوان يكي از ضددمكراتيك ترين ممالك دنيا، برجسته ساخته است.

⛔️در طي چهار دهه، بخش بزرگي از افراد و نهادهاي وابسته به قدرت، فاسد شده و ثروت هاي افسانه اي بدست آورده و در اثر سوء استفاده از قدرت بنام دين و اخلاق، خود و خانواده شان از دلواپسان تا اصلاح طلبان حكومتي از بهترين فرصت و رانت هاي اقتصادي، تحصيلي و رفاه در داخل و خارج از كشور بهره برده اند؛ ثمره اي كه در ازاي آن اعتماد مردم و تلاش صادقانه آنان براي مشاركت در نظام هاي انتخاباتي كشور و بهبود نظام سياسي و اجتماعي مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

با ادامه اين فهرست در قالب مسایلی نظير ايجاد بحران هاي محيط زيستي و ناتواني در مديريت بلاياي طبيعي، در اقصي نقاط كشور، مي توان يك گزاره اساسي را پاسخي مستند و تاريخي داد كه نظام سياسي موجود در كشور در قالب حكومت ديني وولايي، نمي تواند باروشهاي شبه دمكراتيكي مانند انتخابات و مشاركت هاي ميليوني رو به  بهبود گذارد.

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1/

هیچ نظری موجود نیست: