۱۳۹۶/۱/۲۵

انقلاب ايران، اسلامي شد!

برخلاف جمع بندي گزارش تحقيقي زير در بررسي نگرش هاي اجتماعي و فرهنگي ايرانيان در سال ١٣٥٠، دلايل اصلي اسلامي شدن انقلاب ايران از نيمه دوم سال ٥٧ عبارتند از:


🔺وجود ساختار فكري و فرهنگي مسلط مذهبي در اقشار اجتماعي روستايي، حاشيه شهري، طبقات پايين اجتماعي،
🔺تقويت بنيان ها و مراكز ديني توسط رژيم شاه بويژه باتوجه به گرايش هاي مذهبي او در فرايند نوسازي جامعه،
🔺هراس شاه از قدرت يابي كمونيزم در ايران و سركوب اپوزيسيون چپ،
🔺مماشات شاه و دستگاه سلطنتي با روحانيون و تلاش براي همسويي حكومت و دين براي بقاي سياسي،
🔺فرصت طلبي رهبران ديني از تضاد دو الگوي سوسياليستي و ليبراليستي مدرنيزم: نيروي چپ در برابر رژيم پهلوي،
🔺بهره گيري مناسب رهبران ديني از مساجد بعنوان بزرگترين شبكه ارتباطي و اطلاع رساني در بسيج توده ها،
🔺غفلت نيروي چپ و طبقه متوسط از توده هاي مذهبي و عدم شناخت عيني از تحولات در متن جامعه،
خطاي بزرگترين حزب سياسي اپوزيسيون چپ در تبعيت از راهبرد حمايت از نهضت بورژوازي ملي-ديني بعنواه راه بديل گذار بسوي برابري، 
🔺نقش عوامل خارجي در هراس از كمونيزم و حمايت سياسي و رسانه اي از جريان هاي سوم نظير نهضت هاي اسلامي و..

گزارش تحليل زير با بهره گيري از يافته هاي پژوهش نگرش ايرانيان دهه ٥٠، به اين جمع بندي يكسويه دست زده است كه انقلاب اسلامي يك ضرورت بود!
منبع : 
http://l1l.ir/1dwj

علي طايفي
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: