۱۳۹۵/۱۲/۱۷

چهره زن ايراني در روز جهاني اش!

در روز هشت مارس، روز جهاني زن، با نگاهي به وضعيت زنان جامعه آسيب ديده ايران، مي توان نشانه هاي بسياري از زنان قرباني در جامعه را بازكاوي كرد كه در ناامن ترين بستر اجتماعي زندگي مي كنند. از بين جمعيت قريب ١٢-٢٠ ميليون حاشيه نشين در سراسر كشور  نيمي را زناني تشكيل مي دهند كه در واقع جامعه زنان ايران حاشيه نشينان چندگانه اند:

💴حاشيه نشين اقتصادي بدون كار و امنيت اقتصادي ولي با مسيوليت و كار بدون مزد سنگين در خانه ها، قريب ٥٧ درصد زنان بزرگسال زير عنوان خانه دار مورد بهره كشي رايگان قرار گرفته و در فهرست بيكاران شمرده نشده و فاقد تامين اجتماعي و بهداشت و ايمني در محل كار بدون مزد خود هستند. 

📕حاشيه نشين آموزشي، با فقر آموزشي كمتر و ترك اجباري مدرسه از سنين كودكي. درصد بيسوادي زنان نسبت به مردان بالاتر بوده و بسياري از دختران در سن تحصيل در اولويت سرمايه گذاري  تحصلي در اقتصاد خانواده هاي كم درآمد قرار  نمي گيرند. 

🕺🏻حاشيه نشين جنسيتي، در قالب تفكيك جنسيتي، پوشش احباري، هنجارهاي كشنده بكارت، خشونت جنسي، خشونت خانگي، خشونت خياباني، تجاوز به دختربچه ها زير نام ازدواج، تجاوز از سوي محارم يا نزديكان در خانواده، ازدواج هاي اجباري و فرزندآوري هاي ناخواسته و دهها نمونه ديگر مصاديقي از خشونت و تضادهاي جنسيتي در نظامي نابرابر است. 

💼حاشيه نشيني سياسي، با كمترين نرخ مشاركت در نهادهاي تصميم گير و قانونگذار، عدم امكان نمايندگي در مجلس، عدم تصدي مقام قضاوت، عدم حضور در مناصب كليدي تصميم گيري و حضور فقط ١١ درصد زنان در سن فعاليت در بازار كار رسمي و با مزد، زنان را به ابژه هاي تصميم پذير ستمگونه مردانه مبدل ساخته است. 

🌪حاشيه نشين اجتماعي در نداشتن مجوز ازدواج و طلاق، فرزندآوري، حضانت كودك، هم بستري بنام تمكين، سفر، تحصيل، كار، تبديل به ابزار اطفاي شهوت مردانه در قالب چندزني و صيغه، و بسياري ارزشگذاري و هنجارهاي اجتماعي مسلط و ابژگي تنانه زنان بعنوان بردگان جنسي و طبقاتي در خانواده و جامعه زنان را از متن حقوق انساني و اجتماعي برابر با مردان دور ساخته است.

🖤جامعه اي كه زنانش چنين حاشيه نشين هستند، نمي تواند درفرايند توسعه فراگير، پايدار، انساني، دمكراتيك، برابرخواه و صلح جويانه مشاركت داشته و توفيق يابد. 
🌹هشت مارس روز زن، هنوز مبارزه ادامه دارد.

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: