۱۳۹۶/۱/۱۰

علوم اجتماعي و نابرابري اجتماعي

در دنياي معاصر، قدرت اقتصادي و سياسي بطور فزاينده اي در دستان تعداد كوچكي از مردم تمركز يافته كه مي تواند رشد، همبستگي اجتماعي و سلامت دمكراسي ها را تهديد كند. نابرابري اقتصادي جهاني در طي قرن حاضر، بخاطر كاهش فقر در دو كشور بزرگ دنيا چين و هند، روبه كاستي نهاده است هرچند نابرابري بين كشورها همچنان رو به افزايش است.
كاهش نابرابريها، براي حقوق بشر و عدالت، امري الزامي است و براي توفيق در حوزه هاي اولويت دار جهاني نظير پايداري محيط زيست، چاره جويي تضادها و مهاجرت داراي اهميت است. نابرابري البته فقط در ارتباط با درآمد و ثروت قابليت درك نمي يابد. اين شناخت در تعامل ميان ابعاد كليدي ديگري نظير ابعاد فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، محيط فرهنگي، فضايي و معرفتي قابل دريافت است.

🔍مقايسه دو كشور با جمعيتي برابر مانند آلمان و ايران، مي تواند از نظر توسعه علمي گوياي تفاوت هايي باشد كه عمده دليل آن براساس گزارش موجود، ناشي از نابرابري هايي متعدد اقتصادي ، سياسي، اجتماعي، جنسيتي، قومي و منطقه اي، فرهنگي و محيط زيست شهري و انساني است. 

از نظر جمعيتي در سال ٢٠١٤ 
المان ٨٠ و ايران ٧٩ ميليون نفر

سهم تحقيق و توسعه از توليد ناخالص ملي
المان ٢/٨٧ و ايران ٠/٣٣ درصد

تعداد پژوهشگران تمام وقت در تحقيق و توسعه
المان ٣٥٤ هزار نفر
ايران ٥٤ هزار نفر

كل دانشجويان در تمام رشته ها
المان حدود ٣ ميليون نفر
ايران حدود ٤ ميليون و نيم نفر

نسبت دانشجويان علوم انساني به كل
المان ٢٩٪‏ با نسبت ٥٣٪‏ دختر
ايران ٣٢٪‏ با نسبت ٥٢٪‏ دختر

نسبت دانشجويان دكتراي  به كل
المان كل: ٢١٤ هزار، علوم انساني ٣٩ هزار نفر
ايران كل: ٧٣ هزار، علوم انساني ١٠ هزار نفر،

تعداد كل انتشارات از بانك اطلاعات تا نشريات   
المان كل ٧٨ هزار، ٢٩ هزار فقط نشريه ع. ا 
ايران ٥٥٠٠ عدد،  ١٣٣٩ فقط نشريه ع. ا
جهان ٤٤٤ هزار نشريه

✅همين مقايسه مختصر برگرفته از گزارش زير گوياي شكاف جهاني ايران با رهبران توسعه علمي بويژه آلمان است. در چنين وضعيتي، جايگاه ايران در علم  جهاني بويژه علوم اجتماعي چشم انداز روشني از توسعه آن بدست نمي دهد؛ امري كه بدليل ماهيت برخورد هاي ايدئولوژيك از شعله ور شدن آتش شوراي انقلاب (ضد) فرهنگي تا طرح و پيگيري جامعه شناسي اسلامي از يكسو اغاز يافت و با گرايش به بومي سازي اين رشته از علوم و در غلتيدن به درماندگي ناشي از فقر اين ديدمان و فقر دمكراسي در جامعه و نهاد علم از سوي ديگر ادامه دارد.

گزارش جهاني علوم اجتماعي در سال ٢٠١٦
http://l1l.ir/1bhb

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: