۱۳۹۶/۱/۷

ناسازه هاي مسيله يابي هاي حكومتي و مردمي

⚡️ناسازه مسيله يابي هاي حكومتي و ملي

❓براساس گزارش طرح آینده‌پژوهی ایران ٩٦، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست ‌جمهوری، فهرستي از ١٠٠ عنوان مهمترين مسايل كشور تهيه شده است كه از اين بين ده مسأله اول این فهرست صدگانه به شرح زیر است:

ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی
بحران تامین آب
بیکاری
فساد سیستمی
ناامیدی درباره آینده
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
بحران ریزگردها
پیامدهای بحران آب
فقر و نابرابری
رکود / رونق اقتصادی
مروري بر ٩٠ مسيله ديگر دراين طرح آينده شناختي گوياي چند كاستي بنيادين است:

⛔️اين طرح يك روايي كارشناسي دارد كه بنيان اصلي آنرا چالش هايي تشكيل مي دهد كه بيش از آنكه از متن جامعه برخيزد، عمدتا محصول همانديشي نخبگان وابسته و پيوسته حكومتي است. بمعناي ديگر مرور اين فهرست گوياي مسائل حكومتي است تا مسائل ملي-مردمي. 

⁉️چنانكه در مطلب مربوط به چيستي مسئله اجتماعي در همين كانال نوشته ام، تعريف يك مسئله مبتني بر خاستگاه چالشگران آن مي تواند اشكال و هويت هاي متفاوتي بخود بگيرد. بي ترديد، مسائلي كه در فهرست طرح مذكور آمده است با فهرست مسائلي كه بدنه پژوهشگران مستقل مي توانستند تهيه كنند مي توانست بسيار متفاوت باشد. اين مهم زماني شكاف و تفاوت بيشتري مي يابد كه ميان حكومت و ملت فاصله بيشتري بوده، نظام حكومتي عمدتا نگرشي ايدئولوژيك داشته و حكومت فاقد بنيان هاي دمكراتيك است بنحويكه نمايندگي افكار عمومي و نيازهاي آحاد ملت در اقشار مختلف قومي، ديني، فرهنگي، جنسيتي، سني و سياسي/باورداشت را نمي كند.

⚠️بعنوان كسي كه در سالهاي متمادي از دور و نزديك بر مسايل كلان كشور نظر داشته و مطالعه داشته ام مي توانم برخي مسائلي را در زير فهرست كنم كه بنظرم در طرح آينده شناسي حكومتي مورد بحث، مغفول مانده است: 
اعتياد و دسترسي آسان به مواد مخدر
روسپيگري و رواج فحشاي سيستمي
سالمندي و بي پناهي
دمكراسي و مشاركت مردمي
حقوق اقليت هاي قومي
حقوق اقليت هاي ديني
حقوق اقليت هاي جنسي و تفكيك جنسيتي
حقوق اجتماعي و اشتغال زنان 
حقوق اجتماعي كودك
آزادي احزاب سياسي و تشكل هاي صنفي 
اعدام و مجازات سخت
جرايم اجتماعي، حبس و حبس زاديي
حاشيه نشيني و بي خانماني
كودكان خياباني
گرسنگي و سوء تغذيه يك سوم جمعيت
محروميت منطقه اي
ساماندهي خانواده هاي نوين
حداقل دستمز كارگران و معلمان
نظام ماليات و حسابرسي
قاچاق مواد مخدر، كالا، اسلحه
نظاميگري افراطي در سيستم
ناكارآمدي برنامه ريزي آموزش مقدماتي و عالي 
حجاب اجباري و زدودن بي اعتمادي جنسيتي

http://l1l.ir/1akp

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: