۱۳۹۶/۱/۵

روايت هايي از آزار جنسي: فرهنگ خيابان. در دانشگاه

دو ناسازه اخلاقي در دانشگاه:
اخلاق علمي، اخلاق جنسي

فضاي دانشگاهي در كشور بويژه بعد از انقلاب ارزشها و قلع و قمع فرهنگ و علم توسط شوراي انقلاب فرهنگي و سرهنگان آن زير نقاب علم و دكتر و تحصيلكرده هاي دنياي مدرن، از ضعف ها و چالش هاي متعددي رنج مي برد كه دو ناسازه بنيادين آن كه پيشاني نهاد علم در ايران را بر خاك نهاده است عبارتند از: 

❓ناسازه اخلاق علمي، اصل بر اين بوده و هست كه يك مدرس يا پژوهشگر بعنوان كنشگر نهاد علم بايد و شايد بدنبال انجام تعهدات علمي و اجتماعي اش باشد؛ تعهدات متدولوژيك تا مسئوليت هاي اجتماعي بار شده بر دوش وي. در اين منظر فضاي دانشگاه و مراكز توليد علم بگونه اي است كه در آن علاوه بر توليد علم دروغين و شبه علم، محصولات علمي نيز در بازار توليد و مصرف كاسبان علم، سفارش شده و با پول خريداري مي شود. 
تقلب ها و بنام خود كردن محصولات فكري ديگران، از سرقت تحقيق دانشجو توسط استاد گرفته تا سرقت توليدات علمي محققان خارج از كشور بدون ذكر مآخد و منابع آن چهره پليد و غير اخلاقي ديگري است از آفتي كه جان علم و نام دانشگاه را مكدر كرده است. 

بي مسئوليتي و بيگانگي اجتماعي دانشمند اهل دانشگاه و پژوهشگاه نيز از ديگر آفت هايي است كه نه تنها سبب شده غم نان و كام بر غم علم و اصلاح جامعه چيره شود، بلكه در آنسوي اين ناسازه، دانشمند را به جيره خوار و حاميگر نظامي مبدل ساخته است كه ستم و فساد در آن بجاي دانش و صلاح رخنه و رسوخ كرده است.

❓❓اخلاق جنسي از خيابان تا دانشگاه!

⁉️ناسازه اخلاق اجتماعي بويژه جنسي چنان در جامعه فربه شده از داعيه اخلاق و ارزش، فراگير شده است كه زنان در جامعه در هيچ مكان اجتماعي از خشونت و آزار جنسي رهايي ندارند. اين ميدان گسترده خشونت جنسي از خانه و خانواده تا مدرسه و كلاسهاي آموزشي ورزش و قرآن؛ و از فضاهاي اداري و كار تا خيابان ها و معابر عمومي، همه جا را فراگرفته است. علاوه بر اين فضاهاي عيني خشونت، فضاي ذهني نيز زنان خشونت ديده را ناگزير از سكوت كرده و ارزشهاي حاكم بر حامعه مردسالار، همگان بخصوص زنان را به "هيس اجتماعي" فرامي خواند. 

⛔️آزار جنسي فراگير از آزار فيزيكي تا روحي و كلامي حتي در مراكز دانشگاهي نيز وارد شده است. اصل اخلاقي حاكم بر دانشگاهها در اكثر كشورها بر اين مبنا است كه صاحبان قدرت در نهاد علمي در فضايي دمكراتيك، امكان سوء استفاده از قدرت را نداشته و در چنان ساختار مراتبي علمي فعاليت كنند كه درآن، روابط اجتماعي درون ساختار علم و پژوهش از آفت فساد جنسي بدور باشد. 

📛سواستفاده برخي مدرسان و اساتيد دانشگاه از دانشجويان خود بطور ويژه اساتيد مرد از دانشجويان دختر و همكاران زن در فضاهاي دانشگاهي و مراكز پژوهشي  بگونه اي شيوع یافته است كه فغان دانشجويان دختر درمانده و مانده از نهاد قدرت، اينجا و آنجا بگوش مي رسد. 

🛑ساختار مسلط مردسالارانه در نهاد علم و تصاحب مسندهاي قدرت توسط مردان كنشگر در نهاد علم و دانشگاه، در كنار سيطره اخلاق ايدئولوژيك در اين مراكز، سبب شده است كه برخي اساتيد مرد صاحب قدرت در دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي و آزاد اسلامي، از هر ترفندي براي بهره كشي جنسي از دانشجويان دختردر دانشگاه سود جويند. 

🚫ارايه پيشنهاد دوستي، رابطه جنسي، دعوت به منزل، نزديكي فيزيكي در دفتر كار، تلاش براي ملاقات خصوص، ارتباط در فضاهاي مجازي تا شوخي هاي دستي بنام دوستي و خيره هاي سنگين جنسي از انواع روشهاييست كه دانشجوي دختر مقيم يا مهمان در شهرهاي بزرگ و كوچك را روزانه در فشار، آزار وتهديد هاي جنسي و ناامني جنسيتي قرار مي دهد. 

⛔️ناسازه اخلاق جنسي در جامعه دانشگاه هاي اسلامي چنان است كه زن در آن از كمترين حقوق انساني و برابر با مردان برخوردار است و رهبران نظام سياسي حاكم در جامعه، برابري جنسيتي را دسيسه جهان غرب دانسته و عليه آن پيام نوروزي مي دهند. دختران دانشجويي كه براي كسب نمره قبولي به ارتباط جنسي فراخوانده مي شوند، در فضاي اختناق جنسي و جنسيتي در اين ساختار، امكان حتي اعتراض و شكايت نيز نمي يابند و در بهترين حالت نيز در صورت شكايت به توصيه و مماشات با استاد و مدرس متجاوز اكتفا مي شود. 

💢در چنين فضاي بي اخلاقي، كنشگران مرد در نهاد علم و سياست در اين رسوايي دست اتحاد بهم داده اند و دختران و زنان شاغل به تحصيل و تدريس و خدمات اداري در دانشگاهها و مراكز پژوهشي از تعدي مردان صاحب قدرت در اين مراكز در امان نبوده و هيچ نهاد مسئولي به شكاياتي از اين دست وقعي نمي نهد. برخي با ادله رضايت طرفين تلاش براي صحه گذاردن بر اين خشونت ها دارند غافل از اينكهدر مناسبات قدرت. اين رابطه ستمگونه، ناگزير و جرم است.

✅بنظر مي رسد زنان و دختران در محيط هاي علمي و پژوهشي بايد از همه امكانات رسانه اي براي معرفي افراد متعدي با شرح دقيق جزييات بهره گيرند و فضاي امن كنش غير اخلاقي كنشگران نهاد علم در كشور را ناامن سازند كه به ناشايست در اين كرسي ها تكيه زده اند. اين روش تنها امكان مقابله با ساختار ستم جنسي مردانه در نهادهاي علمي و سازوكار دفاع از حقوق دختران فاقد قدرت، كيان علم و سلامت فضاهاي دانشگاهي است. 

📕در پيوند زير گزارشي از اولين نتايج فراخوان من براي بيان روايت ها و تجربه زيسته زنان از خشونت و آزار جنسي در دانشگاه ها (٢-٥ فروردين) منتشر مي شود كه تا پايان فروردين ماه ادامه و تكميل خواهد شد. 
گزارش نخست:
https://t.me/alitayefi1/1118

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: