۱۳۹۵/۱۱/۲۱

فقر و فساد در سالگرد انقلاب

🚫فقر روزافزون مردم ايران پس از گذشت حدود چهار دهه از وقوع انقلاب اسلامي كه با وعده بهبود زندگي محرومان بوقوع پيوست. در آستانه ٣٩مين سالگرد انقلاب اسلامي، حدود ٦٨ درصد جامعه با كمتر از متوسط درآمد ماهانه در كل كشور زير خط فقر، حدود ١٨ درصد زير خط فقر مطلق زندگي مي كنند كه شامل گرسنگاني است كه رقم واقعي آن نزديك يك چهارم جمعيت كشور است. 


🏙بخش بزرگي از اين جمعيت از نظر توزيع جغرافيايي ساكن مناطق شهرنشين محسوب مي شوند در حاليكه عمدتا حاشيه نشينان شهري هستند كه جذب اقتصاد و جامعه شهري نشده اند. كثير اين جامعه فقير در روابطي زندگي مي كنند كه در روابط اقتصادي و اجتماعي جايگاه مشخصي ندارند و فاقد وسيله توليد و قدرت هستند. 

😨حدود ٧٠ درصد فقراي ايراني، در شرايطي حيات در چالش با ممات زندگي را بسر مي كنند كه نظام قدرت در كشور از نظر فساد مالي و اداري با جايگاه ١٣١ از بين ١٧٥ كشور در دنيا، در بالاترين رتبه فساد جهاني قرار دارد. يكي از دلايل اصلي فقر روزافزون جمعيت كثير كشور نيز بي ترديد فسادي است كه در ساختارهاي مديريتي و سياسي كشور نهادينه شده است (رجوع كنيد به دو مطلب پيشتر). 

♨️چنين انشقاق اجتماعي، زمينه سار فروپاشي همگرايي اجتماعي و خودآگاهي طبقاتي از يكسو و بي ساماني و فاجعه انساني از سوي ديگر است كه مي توان در خيابانها و محلات شهري و حاشيه نشين روزانه شاهد آن بود. با چنين نمايي از فقر، مقاومت و مشاركت مدني اين جمعيت رو به ضعف گذارده و نهاد قدرت بطور قراينده اي براي سركوب و نابودي جامعه تقويت مي شود. 

http://l1l.ir/126c

علي طايفي
@alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: