۱۳۹۵/۱۲/۴

بيكاري مردم و چندكارگي مسيولان

💥نرخ بيكاري در كشور زماني چهره واقعي خود را نشان مي دهد كه ٥٧ درصد از زنان در سنين ١٥-٦٤ ساله را زير عنوان خانه دار در فهرست بيكاران بيفراييم. بيكاري بزرگترين زمينه ايجاد مسايل اجتماعي است كه بخش بزرگي از خانوارها در جامعه گرفتارند؛ مسايلي نظير فقر،  گرسنگي، سوءتغذيه، سوءمسكن، اعتياد، خشونت، روسپيگري، نزاع و جرايم مالي و جنايي، كار كودك و دهها معضل ديگر.

🛎از سوي ديگر نيم نگاهي به چند شغلي بودن بسياري از مديران حكومتي نشانگر تورم شغل در بين سران و مديران رده بالاي حكومتي است. برخي مسيولان تا بيش از بيست شغل همزمان دارند كه اگر از هر كدام چند ميليون تومان دريافت كنند،  سر به فلك ميزند. مسيولاني كه همواره در صحنه حضور مستمر دارند و بازنشستگي برنمي دارند چند شغل را همزمان برعهده دارند. بي ترديد اين چندين شغل داشتن با تعهد و تحقق مسيوليت شغلي فرد در تعارض است كه در ادبيات عامه گفته مي شود چندكاره، هيچكاره است.

🔍روي پروبلماتيك داستان اين است كه بيش از ٢٠ درصد دانش آموختگان كشور، بيش از ٥٠ درصد زنان بالقوه فعال اقتصادي، بيش از ١٠درصد جمعيت فعال كشور بيكار هستند. اينهمه باعث شده كه فقر و محروميت، افزايش سن ازدواج و تجرد، گرايش به مشاغل غيررسمي و زيرزميني، افسردگي و دهها معضل ديگر گريبان ملتي متحمل و آسيب ديده، انقلابي و حاميگر و زحمتكش و آبرومند را بگيرد و زندگي آنان را فلاكت بار كند. 
@alitayefi1 
⛔️ولي همزمان صدها مدير ارشد حكومتي هستند كه با كمترين تخصص و تعهد حرفه اي در مناصب متعدد مشغولند. اين عدم تعهد فقط در پذيرش چندين شغل همزمان نيست بلكه در پذيرش مشاغلي نيز پديدار مي شود كه فرد مقام ارشد حكومتي، دانش و تخصص ذيربط را ندارد از پزشكاني كه در عرصه فرهنگ و مسايل اجتماعي عهده دار پست هاي تصميم گير هستند تا مهندساني كه در آموزش و علوم انساني، پيشاني دانش را بر خام فرصت طلبي مي كوبند. 

✅در واقع انتخاب مشاغل متعدد از منظری دیگر نشان دهنده این است که مسئولان دولتی یا سران حکومتی باوری به جلب مشارکت مردم در عرصه های شغلی ندارند و از این فرصت های شغلی برای بهره برداری های بیشتر اقتصادی خود و خانواده خود جهت کسب ثروت و منزلت بيشتر سود می‌برند. همچنين اين روند بيانگر بی اعتمادی عمیق  بین دولتمردان در کشور با نهادها و اقشار مردمی است كه تمايل ندارند آنان را به نحوی در ميدان قدرت جاي داده و سهيم كنند.

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: