۱۳۹۵/۱۱/۳۰

عقيم سازي زنان توسط نظامي عقيم!

مدتي است فرد مسئولي در حوزه اجتماعي استانداري تهران براي حل مسيله زنان معتاز و خيابانگرد و كاهش ضرايب باروري ناخواسته آنان طرح مشعشع عقيم سازي اين زنان را طرح كرده كه مي تواند در شرايطي ضروري باشد.
 اگرچه طرح اين مباحث از سوي استانداري كه همواره به حذف و دفع مسايل اجتماعي پرداخته است و از همين رو شهر تهران بزرگترين مركز بحران هاي اجتماعي كشور محسوب مي شود ولي اين طرح غير كارشناسانه داراي ابعاد ديگري است.
@alitayefi1
🥊عقيم سازي و خنثي كردن فقراي خياباني، ادامه همان رويكرد حذف مسيله و قرباني است. حذف زنان از بازار كار، حذف دگر انديشان، حذف دگرباشان ديني و جنسي، حذف هر صدا و نيازي كه ساختار موجود عاجز از پاسخگويي است ولي اصرار بر حفظ كسوت قدرت دارد. در اين فضا تعداد ميليوني معتادان بويژه زنان معتاد را بجاي تامين امنيت اقتصادي و اجتماعي در مراكز بازپروري به تيغ مثله سازي بسپارند.

🕳عقيم سازي، قرباني كردن قرباني است، مجازات ستمديده اي است كه توسط نظام مقدس مورد بي ارزشي واقع شده است. اين پروژه غير كارشناسي حتي مروري بر سوابق ممالك توسعه يافته از نظر اجتماعي و مديريت بحران نيز نداشته و از نسخ قرون گذشته در تدبير مستيل بهره مي برد.
@alitayefi1 
🛎اين طرح عقيم سازي مي خواهد به مخاطب حامي گراي خود و به فقراي شهري و خياباني بفهماند كه اگر امكان ايجاد سقف براي زندگي امن شما و غذا و پوشاك نداريم ولي مي توانيم براي عدم تكثير فقر، شما را عقيم و بجاي فقرزدايي، فقيرزدايي كنيم! پسِ اين رويكرد، همان نظريه داروينيزم اجتماعي است كه درصدد نابودي مردمان اسيب ديده و حفظ و بقاي كساني است كه در طبقه مسلط و مرفه جاي دارند.

🔦روشن نيست چقدر پيرامون اين طرح مطالعه شده است؟ سوابق تجربي متاخري براي اين طرح در زمينه فقرزدايي در جهان معاصر نيز وجود ندارد. نكته طنز اين پروژه غير انساني اينجاست كه مسيول مذكور منتقدان طرح خود را نق زن و روشنفكرنما معرفي مي كند و در مسند قدرت، داعيه روشنفكري مي كند. 

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: