۱۳۹۵/۱۰/۲۴

جامعه ازهم گسيخته: حاشيه فربه تر از متن

حاشيه نشيني قريب ١٣ تا ٢٠ميليون ايراني در جامعه ٨٠ ميليوني يعني يك چهارم كل ايرانيان نسبت تكان دهنده اي است. آمارها نشان از نسبت ٨٠ درصدي جمعيت شهرنشين است ولي تصوير شهرهاي كشور در پس اين آمارها گونه ديگري است.
بخش مهمي از مهاجران روستايي كه به دليل محروميت هاي روستايي به شهرها هجوم مي آورند، در چرخه بسته دوم محروميت در حواشي شهرها در مي افتند و سالها در اين حاشيه در مي مانند.

📈البته حاشيه نشيني اقتصادي دربرگيرنده نسبتي بيش از اينهاست. اين حاشيه نشيني مرزهاي جغرافيايي لزوما نمي شناسد و شامل حتي اقشاري مي شود كه در مركز شهرها زندكي مي كنند ولي در وضعيت بيكاري، دستمزهاي زير حداقل، اشتغال بي ثبات و موقت، يا اشتغال مضاعف و فقر و گرسنگي بسر مي برند. 
@alitayefi1 
💔حاشيه نشيني ديگر جنسيتي است. بخش بزرگي از زنان در ايران امروز در متن جامعه، بازار كار و فعاليت اجتماعي، مناسبات و ترافيك شهري حضور نداشته و با بيكاري نزديك به ٥٨ درصد در وضعيت اقتصادي بيرون از متن زيست مي كنند. وقوع طلاق، عدم ازدواج و سن تجرد، افسردگي و وابستگي به تكفل مردانه، نشانه هاي اين حاشيه نشيني زنانه است.

💢شكل ديگر حاشيه نشيني صبغه ايدئولوژيك و سياسي دارد. كساني كه به باورهاي سياسي و ديني، ساختار سياسي كشور، نظام سياسي/ديني آن و ولايت و ايالت آن معتقد نباشند در حاشيه قرار مي گيرند و در مناصب اداري و دولتي ورود و رشد نمي يابند. اين عده از تحصيل در دانشگاه نيز بطور برابر برخوردار نبوده و متن، آنان را خودي تلقي نمي كند.
@alitayefi1 
🔳جامعه حاشيه نشين طبعا ساختارهاي موجود در متن را از خود ندانسته و به اشكال مختلف به ورطه مسايل اجتماعي مي افتد. حاشيه نشين شهري  درگير ونداليزم، اعتياد، جرايم، نزاع و ستيزه هاي اجتماعي مي شود. حاشيه نشين سياسي به عدم يكپارچگي و بيگانگي سياسي كشانده مي شود. حاشيه نشين اقتصادي درگير مصايب اجتماعي ناشي از فقر و بيكاري و بيماري مي شود. و حاشيه نشين جنسيتي نيز دستخوش خشونت هاي جنسي، تفكيك جنسيتي و محروميت هاي مضاعفي مي شود كه همزمان با  زنانگي اش، حاشيه نشيني هاي ديگر را بطور موازي تجربه زيسته مي كند. 

↔️در جامعه حاشيه نشين، متن در كانون همه برخورداري ها بوده و طبعا در كانون همه اعتراض ها و انتقادهاي اجتماعي است. بي سبب نيست كه در نخستين گسست هاي اجتماعي، حاشيه به متن هجوم مي اورد. نخستين حملات مي تواند از سوي حاشيه نشينان اقتصادي باشد. حاشيه فربه شده در نهايت عليه متن برتري جو، اعمال سلطه كرده ودر صدد فروپاشي نظم موجود و ايجاد سامان جديد خواهد بود . 

http://www.radiofarda.com/a/iran-slums/28223671.html

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: