۱۳۹۵/۱۰/۲۵

پاييز آيت اله ها، بهار سكولاريزم

نسل روبه انقراض آیت اله های دینی که امروز در قامت و قیمومیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اداری، نظامی، و اجتماعی حضور یافته اند چنان رو به نابودی است که در رهگذر مرگ فیزیکی و متافیزیکی شان از غرقاب کردن و قربانی گرفتن از نسل جوان و منتقد نیز روی بر نمی گرداند. 


👳🏻روحانیون آیت الله سبب مرگ بسیاری شده اند ولی کمتر بعنوان مجرم و تبهکار تحت پیگرد قرار گرفته اند. در عصر حاضر با گسترش و تعمیق تضادهای بین نسلی خواه از نظر کمی و کیفی، در آموزه ها و اموخته ها، دیگر برای استعمار و امپریالیزم این نسل دینی فرصتی نمانده است. 
@alitayefi1 
⚖️احکام تکفیر و تحقیر، ارهاب و ارعاب و تهدید و تقلید چاره ساز راه بی بازگشت جمعیت فرسوده و از کارافتاده شیوخ دینی نیست. سالمندسالاری دینی بسرعت رو به رنگ باختن می گذارد و دراین میان مقاومت های تاریخی این نسل در پاسداری از آخرین خاکریزها اگرچه قربانی می گیرد، اما بی فرجام خواهد ماند.

⏳عصر فروپاشی ساخت و کارکرد صاحبان قدرت دینی بویژه رهبران ریش سفید آنان فرارسیده است. نسل جديد حتي با باورهاي ديني بدنبال سكولاريزمي خواهد بود كه در آن شربت دين در عزاي مسايل جامعه توزيع نمي شود و پزشك در درمان بيمار، نسخه روزه و مناجات نمي نويسد.
@alitayefi1 
♨️آيت اله هاي نهاد سياست در ايران پس از انقلاب چهره ها و نقش هاي متفاوتي گرفته اند كه طيفي از ايت اله هاي سنتي متولي دين را تا آيت اله هاي تاجر و وزير و وكيل و تروريست و شكنجه گر را در بر ميگيرد. تكثر وجهه آيت اله ها زمينه قدسي زدايي نقش تاريخي آنان و افسون زدايي از مدعيات ديني آنان دو طول قرنها تحميق و تبليغ را بيش از پيش فراهم ساخته است. از همين روست كه سكولاريزم بيرون از تمايلات و تمنيات اصحاب قدرت بصورت زمينه اي در بطن جامعه در سايه گسترش مي يابد. پاييز آيت اله ها، شميم بهار انديشه ها و رويكردهاي عرفي و ناسوتي را نيز نويد مي دهد. 

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: