۱۳۹۵/۱۰/۲۶

كديور و مسيله اصلاح دين

👁کدیور و بسیاری از روحانیون مذهبی، عليرغم اهتمام شان، درعمل هرگز در صدد پالایش تفکر و اندیشه دینی نیستند حتی قدرت اصلاحگری اندک در آن را نیز ندارند. سخنان کدیور در زمینه های مختلف را بارها شنیده ایم که هیچ تفاوتی با ساير روحانیون سنتگرا ندارد و این بار نیز نظر او در باره ورزش بانوان.
یکی از مهمترین گرهگاه های اصلی تمییز مرز میان یک متفکر دینی سنت گرا و یک متفکر دینی اصلاح گرا، عبارت از دفاع از حقوق زنان برابر با مردان است نکته ای که از سروش تا کدیور هنوز جرات برکندن این پرده عقب افتادگی بخش بزرگی از جامعه ایران را نداشته اند.
@alitayefi1 
🌌وقتی به تحولات دینی در اروپای مسیحی نگاه میکنیم شاهد هستیم که بسیاری بر بنیان های عهد عتیق مسیحیت پا نهادند و روشهای نوین را جستجو کردند و صد البته شمع آجین شدند و سرانجام با اندیشه های لوتر و کالون قدم در راه اصلاح دینی پیش نهادند: از کوتاهی دست کلیسا و واسطه گری اش در میان خلق و خدا و خرید و فروش بهشت و جهنم، تا مسئله همسرگزینی، عشق ورزی و ورود سکس در عالم دین. نمونه هایی ازاین دست در دنیای مسیحیت سبب شکستن پرچین های مانع رشد و تحول فرهنگی، اندیشگی، فلسفی و سیاسی و اصلاح دینی در مسیر نوسازی و رشد سرمایه داری کلاسیک شد. این امر در دنیای مسیحیت همراه با جنبش خردگرایی، آزادیگری، نقدیگری، فیلسوفیگری و دانشگری زمینه یک جهش اجتماعی و تاریخی را فراهم کرد و بی تردید یکی بدون دیگری نمیتوانست این فرایند منتهی به دنیای مدرن امروز را به سرانجام برساند. 
@alitayefi1 
🛎اما در تاریخ تحولات اجتماعی ایران بسوی نوسازی جامعه، اگرچه سایر کنشگران دینی در این مسیر گام نهادند ولی یک پای این جنبش فراگیر همواره لنگ میزد و می زند و آن عمود دین است. مصلحان دینی در این فرایند کمترین شور افرینی و انقلابیگیری را پیشه کردند و می کنند. امثال کدیور و سروش و دیگران که داعیه اصلاحگری دینی دارند، جرات نقب بنیان های ناساز با نوسازی جامعه ایران را ندارند. اینان به تعبیری منتقدان شرمگینی هستند که در میانه راه دینداری و نقد دین هراسناک هستند. 

📝اصلاح گری دینی برای همسویی و هم افزونی موتور نوسازی جامعه نیازمند کنشگری راديكال تری است و مقولات نویني مانند مبانی حقوق بشری که حق پوشش آزاد یکی از مفاد آن است، در دستور کار یک مصلح دینی است وگرنه او در سطح یک آخوند سنتی که مدافع ارث دینی بازمانده ازعهد عتیق است خواهد ماند.

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: