۱۳۹۵/۹/۱۴

فاشيزم ايراني همسوي بنيادگرايي

يكي از محصولات آسيب شناختي فرهنگ عمومي در پس از انقلاب اسلامي، شكل گيري و رشد فاشيزم ايراني است كه شانه به شانه راست گرايي افراطي در اروپا و دنياي شكست خورده نئوليبراليزم به حيات خود ادامه مي دهد. اين فاشيزم ايراني در بين ايرانيان داخل و كشور نيز قابل رد يابي است.
بنظرم اين گرايش كه طبعا داراي هواداران كوته بين و كم دانش و در عين حال عاجز از طرح و چاره يابي مسايل روز كشور و جامعه ايران هستند، ريشه هاي متعددي دارد:

🀄️فاشيزم ايراني در خارج از ايران شامل آن دسته از ايرانياني است كه با عرب ستيزي و ايراني گرايي افراطي در تلاش براي پاكسازي هويت خود و ملت مدعي خود از همه هويت هاي ديگر در جامعه ايرانيان اند. اين قشر و گرايش شامل راستگرايان افراطي است كه بدليل حاشيه نشين بودن در جامعه ميزبان خود در غربت همدوش با ساير نژادپرستان قرباني سيستم نابرابر نئوليبراليستي و در حاشيه مانده، بدنبال تصفيه هويت هاي آدمي بجاي تصفيه نظام هاي اقتصادي و اجتماعي اند.

👣فاشيزم ايراني داخل كشور نيز باهمان جنس و سنخ بدنبال چاره جويي و نجات ملتي است كه بِنَا بر داعيه اش در زير ستم راست ارتجاعي ديني رو به اضمحلال است. اين گرايش با كمترين استدلال و عقلانيت تاريخي و با كوله باري از تنفر و خشونت ورزي دنبال توسعه انديشه اجتماعي است كه در آن نويد ملتي پاكسازي شده از اعراب، يهوديان، مسلمانان، معلولان، زنان آگاه و حقوق بشر بمفهوم امروزي است. 
@alitayefi1 
🕶مشاهده انواع كانالهاي تلگرامي و صفحات اينترنتي در فيسبوك و اينستاگرام و .. منسوب به فاشيزم ايراني كه يكي از آنان را در زير آورده ام نشانه اين است كه اين شبكه هاي فاشيستي در داخل كشور و در زير براي مجوزهاي رسمي و غيررسمي حكومت اسلامي درحال فعاليت هستند. مهدي زماني موسوم به بابك بدريان كه بِنَا بر نوشته هاي نخستين خود منزجر از ايراني بودن خود است فقط براي تامين بحرانهاي شخصي خود به تاسيس صفحاتي مي پردازد كه خيلي عظيمي نيز هوادار مي يابد. هواداراني كه در فهم فلسفه تاريخ، فرهنگ، مدارا، آزادي، حقوق بشر ى صلح كمترين درك عيني داشته و تحت تأثير بحرانهاي اجتماعي و فرهنگي در دام فاشيزم از پيش مهيا در مي غلتند. 

👹بنظرم فاشيزم ايراني محصول راستگرايي افراطي است كه در سايه عملكرد آن ساختار نامتجانسي از نابرابري، ستمگري، فقر و بيكاري، بحران فردي، فرهنگي و نابساماني اجتماعي فراهم مي شود. در اين ساختار كه در داخل كشور محصول عملكرد راست افراطي و بنيادگرايي ديني است، همسو با ساختار جهاني نئوليبراليزم، جوانان جذب نشده در اقتصاد و زندگي شهري ناگزير به انديشه هاي ستيزه جويانه افراطي در رويارويي با ملل و نحل ديگر برآمده و با رويكرد داروينيزم اجتماعي بدنبال اصلاح نژاد انساني مي گردند. تهي بودن انديشه و دون مايگي اين رويكرد ضد انساني تا جايي است كه خشونت را تجويز كرده و بجاي نشانه رفتن ساختار اقتصادي سياسي سبب ساز اين بحران ها، به تهييج خشونت مردم عليه مردم ديگري مي پردازد كه همگان قرباني اين ساختار خشونت زا هستند. طرفه آنكه حكومت اسلامي در ايران از حضور اين سايت ها و صفحات اينترنتي و رويكردهاي فكري و سياسي بهيچوجه نگران نبوده و نه تنها مانع فعاليت آنان نيست بلكه مجوز رسمي نيز براي فعاليت آنان صادر مي كند؛ حكومتي كه كمترين نشانه چالشگري در حد بلاگ نويسي را برنمي تابد. 
☠️اين رويكرد فاشيستي را با معرفي اهداف غير انساني، ضد حقوق بشري، ضديت با آزادي و تقليل كرامت انسان و دروغپردازي عوامفريبانه اش، و بمنظور آگاهي بخشي معرفي كنيد.

بابك بدريان مستند بر يادداشت هاي نخستين او
http://l1l.ir/o1f
بازگشت نازي ها
http://l1l.ir/o1g
صفحه تلگرام نازيستي بدريان
https://telegram.me/NaziCenter
مشخصات اصلي سازنده سايت مركز نازيستي
https://who.is/whois/nazicenter.com 

علي طايفي 
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: