۱۳۹۵/۹/۷

مسئوليت اجتماعي انجمن جامعه شناسي

 (درپي بيانيه انجمن جامعه شناسي امريكا) 
بارها در نقد عملكرد انجمن جامعه شناسي ايران نوشته اند و نوشته ام كه يك انجمن علمي نمي تواند نسبت به مسايل و رخدادهاي اجتماعي پيرامون خود در جامعه بيگانه و بي اعتنا باشد. در اين رويكرد، پيكان توجه ام نه صرفا برتحليل مسايل اجتماعي بلكه اعلام موضع و كنشگري در جهت تغيير وضعيت بحراني به وضعيت مطلوب هست.
بي ترديد مرزي ميان كنشگران مدني، انجمن هاي صنفي و اجتماعات علمي وجود دارد ولي افق هاي روشني در تعيين حد اين سرحد وجود دارند كه مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
@alitayefi1 
🕊آزادي علم در آموزش، تحقيق و انتشار يافته هاي آن در فضاهاي كارشناسي، علمي-آكادميك و حتي فضاهاي عمومي از طريق رسانه هاي اجتماعي. آزادي در بسترسازي رشد علم بخصوص علوم اجتماعي يكي از مهمترين عرصه هايي است كه انجمن و علماي جامعه شناسي بايد و شايد بدان بپردازند. اين مانيفست آزادي در علم مشمول دفاع از حقوق و آزادي دانشياران و دانشجويان نيز هست. سكوت انجمن در برابر دشمنان آزادي علم و انديشه، مشاركت در خشونت ساختاري است. 

🌿دمكراسي درون و برون نهادي نيز از ديگر سرحدهايي است كه علماي جامعه شناسي نمي توانند بدون توجه بدان زمينه هاي اثرگذاري اين رشته از علوم و رشد درونزاي آنرا فراهم نمايند. پرداختن به نقش دمكراسي و مديريت دمكراتيك در فضاهاي آكادميك دانشگاهها، مراكز پژوهشي و انجمن هاي علمي از بنيان هاي توسعه علم بخصوص جامعه شناسي است. فقر و فقدان ساختار و نهادهاي دمكراتيك در جامعه بايد كانون توجه و نقد انجمن باشد.
@alitayefi1 
⚖️عدالت در علم و جامعه از ديگر عرصه هايي است كه جامعه شناسي نمي تواند نسبت بدان بي اعتنا باشد. فقدان عدالت در جامعه مي تواند بنيان هاي توسعه علم برابر و جامعه خواه را فروپاشد و اين رشته را به برج عاج قشر خاصي مبدل كند كه به توليد علم كتابخانه اي اهتمام دارند. فقر و نابرابري در جامعه در سطح كلان و در ساختار نهادهاي علمي در سطح سازماني از منظر بين بخشي يا اينترسكشنال سبب توليد خاص گرايي، شكاف علم و جامعه، و نخبه گرايي معطوف به قدرت مسلط مي گردد. 

📈تحولاتي سياسي بزرگ دامنه و بحران هاي اجتماعي فراگير از منظر نهادي بيشترين آسيب خود را بر نهاد علم بويژه جامعه شناسي مي گذارد. از اين منظر انجمن جامعه شناسي نمي تواند نسبت بدان بي نظر باشد. شاهد مثال من بيانيه اخير انجمن جامعه شناسي امريكا در پيوند زير است كه پس از انتخاب ترامپ به رياست جمهوري صادر شده است. ديگر مؤيد اين گرايش بيانيه اي است كه چندين سال پيش از سوي انجمن جامعه شناسي امريكا درباره تحولات سياسي/اجتماعي ايران و بازداشت تني چند از جامعه شناسان منتشر شد و در اين بين نقش شاخه ايراني انجمن جامعه شناسان بدون مرز بسيار جدي بود. 

http://l1l.ir/mj9

علي طايفي
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: