۱۳۹۵/۸/۲۵

👩‍👧‍👦زنان رانده شده از خانه تا خيابان🙋🏽

🙅🏽با چالشگري مسايل زنان و مطالبه گري آنان از يكسو و افزايش تضادهاي اجتماعي زنان با مردان در خانواده و ساختارهاي متصلب و سنتي آن از سوي ديگر، فضاهاي اجتماعي واقعا موجود، به مكاني نا مناسبي براي زيست و بقاي اجتماعي زنان مبدل شده است.
از همين روست كه زنان طلاق گرفته، زنان آسيب ديده از اعتياد شوهر يا پدر، زنان تك سرپرست و در نهايت دختران تحت فشار در زندگي هاي نابسامان مردانه به ترك خانه و نهاد خانواده روي آورده و ناگزير سر از خيابان در مي آورند.

🏙 در اين جابجايي مكان براي گريز از تضادها، زنان ناخواسته وارد ميادين و فضاهاي عمومي مي شوند كه در آن هيچ حريم خصوصي متصور نيست. در خيابان، مردان مجددا به زنان آسيب ديده و رانده شده از خانه و خانواده هجوم مي آورند. اعتياد، خريد سكس، تجاوز، بارداري هاي اجباري، خيابانگردي، مشاركت در قاچاق و ساير عرصه هاي سؤاستفاده مردان از زنان، تهديدهايي است كه در خيابانها در انتظار زنان است. روسپيگري يا به عبارت درست تن فروشي نيز توسط مردان متاهل و مجرد به كسب و كار و مامني براي تامين معاش زنان رانده شده در خيابان مبدل مي شود و زنان آسيب ديده از جامعه مردانه، دوباره در ورطه ستم جنسيتي گرفتار مي شوند. 

⚖️ مسيولان و قانونگذاران و ضابطان آن كه عمدتا مردان صاحب قدرت هستند نيز وقعي بر نيازهاي و مطالبات و حقوق زنان نمي نهند و سرانجام ستم هاي جنسيتي را از خانواده به خيابان مي كشانند و بدينگونه تصويري وحشتناك براي زنان و دختراني فراهم مي آورند كه در سوداي احقاق حقوق اوليه و برابر با مردان در جامعه به چالشگري مي پردازند. 

👛 زنان خياباني قربانيان جامعه مرد سالاري هستند كه با انتخاب مردان، تن به ازدواج اجباري و زودهنگام مي دهند، توسط مردان در كودكي و بنام ازدواج مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرند، وادار به پذيرش نقش مادري مي شوند، زير بار ستم در خانواده از خانه فرار مي كنند، بدون حمايت جامعه و امنيت و تامين اجتماعي واقتصادي ناگزير از جدايي مي شوند، در ميادين ناامن اجتماعي نظير بازار كار و خيابان هاي مردانه پرتاب مي شوند و مدار بسته ستم هاي حامعه مردسالار به دور خود مي چرخد. اين دايره شوم توسط مردان قانونگذار و مسيولان مرد در سطوح بالاي تصميم گيري بازتوليد مي شود. طرفه آنكه در اين ساختار مردانه، مردان جامعه شناس نيز به تحليل هاي آسيب شناختي آن مي پردازند و راهكارهايي آرائه مي دهند كه فقط در سوداي  نجات جامعه مردانه است. 

🌃 در خيابان و فضاهاي ناامن عليه زنان، عشق به خريد سكس، محبت پدري به تهديد و خشونت، نقش مادري به هراس و ناامني، رابطه عاطفي آزاد به قتل ناموسي، تجربه دختر-كودكي به تجاوز و بچه بازي و روياي شيرين به تروماي رسوب يافته در جامعه تبديل مي شود. با جامعه خياباني، جامعه اي رو به تباهي است. 

http://l1l.ir/ksf

علي طايفي
سنجشگري مسايل اجتماعي ايران
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: