۱۳۹۵/۸/۳۰

🎴مرگ جامعه، حيات مجازي

دنياي مجازي روزبروز در حال گسترش است و بيش از نيمي از جمعيت جهان بنحوي در فضاهاي مجازي حضور دارند. جهان اجتماعي در اين فضاهاي مجازي بسرعت كوچك شده و ميدان دسترسي و سير آفاق و انفس روبه رشد است. 

♻️ مجازي شدن شبكه ها و روابط اجتماعي دامنه بزرگي از خدمات زندگي روزمره را در بر گرفته است. از كاريابي تا اشتغال و كسب و كار، از دوست يابي تا ايجاد رابطه هاي عاطفي و جنسي، از انجام امور اداري تا سفارش ها و خدمات دفتري، از مشاوره ها تا اطلاع رساني، از كنفرانسهاي علمي تا مطالعه كتب و مقالات و.. دنياي وسيع نيازها و كاركردهايي را در بر مي گيرد كه عضويت در جامعه مجازي جديد را گريز ناپذير مي سازد. 
@alitayefi1 
جامعه ايران نيز از اين مجازي شدن دور نمانده است. شواهد هرچند نادقيق نشان از اين دارد كه نيمي از جمعيت بزرگسال كشور در شبكه هاي اجتماعي عضو هستند. بخش بزرگي از جامعه واقعي در ايران نيز روزانه نسبت بزرگي از زندگي روزمره اس را در فضاهاي مجازي سر مي كند. جامعه مجازي ايرانيان از ويژگي هاي زير برخوردار است:

🏣جامعه مجازي ايران داراي كاركردهاي دولتهاي ديجيتالي نيست و بدليل مراجعه مداري و نظام غير ديجيتال شده ديوانسالاري و خدمات دولتي در كشور، مجازي شدن جامعه ايران فاقد كاركردها و خدمات گسترده اداري، اجتماعي و اقتصادي است.
@alitayefi1 
🎼 جامعه مجازي ايراني عمدتا در شبكه هاي مربوط به تبادل اطلاعات، اخبار سياسي و اجتماعي، جوك و شوخي و سرگرمي، روابط خانوادگي، دوست يابي و تلاش براي ايجاد رابطه جنسي، مشاوره و راهنمايي هاي روانشناختي و دانش عمومي و نظائر آن عضو بوده و بنوعي درصدد گريز از واقعيت سخت و متصلب بيرون از خود است.
🙊 فضاي بسته سياسي و انسداد روابط اجتماعي بين اقشار مختلف جنسي، سني، صنفي، گروهي، سياسي و قومي/فرهنگي سبب شده است كه مجازي شدن زندگي اجتماعي ايرانيان بشدت يكسويه شده و با كاركردهاي پيش گفته، با سرعت بيشتري بسوي كندن از واقعيت و پناه به دنياي مجاز را فراهم اآورد. 
@alitayefi1 
🎭 فرارفتن از مرزهاي كنترل اخلاقي بنام ارزشي ها و هنجارهاي مسلط در جامعه، علاوه بر كنترل سياسي پيش گفته نيز عامل ديگر روي آورند جامعه ايراني بسوي محازي شدن است جايي كه در آن كمتر ميتوان عاملان امر به معروف و نهي از منكر را ديد و گشت هاي ارشاد حكومتي از يكسو و ارشاد خانواده و جامعه از سوي ديگر در معابر جامعه مجازي مزاحم و مانع روابط انساني نيستند.
💬 جامعه مجازي ايران باسرعت در حال گسترش بوده و در زير پوست زندگي اجتماعي رسمي تحت كنترل و ديكته نظام مسلط سياسي با نقاب دين، داراي نوسانات خاصي است كه عليرغم تلاش بخش هاي امنيتي نظام سياسي براي كنترل آن، بصورت پنهاني در حال رشد بوده ودر مواقع خاص سياسي كاركردهاي سياسي خود را نيز بنمايش خواهد گذارد.
http://l1l.ir/lar

علي طايفي 
https://telegram.me/alitayefi1

هیچ نظری موجود نیست: