۱۳۹۵/۷/۲۸

جامعه ايران در چالش ساختار و عامليت


أولريك بك معتقد است دنياي جهاني شده دنياي ورأي كنترل هاست اگرچه صاحبان قدرت و رسانه ها بدنبال كنترل بيشتر هستند. از اين منظر جامعه امروز اروپا و غرب جامعه ريسك پذيري است جامعه اي كه ديگر ابرقدرتها نيز قدرت سابق را ندارند. او نمونه واقعي اين "ابرضعف" را تروريسم مي داند كه پاشنه آشيل دولتهاي غربي است. 

اگرچه براساس گونه شناسي وي جامعه ايران هنوز به جامعه مدرن، منعطف و ورأي ساختاري نرسيده است ولي برخي شواهد مبتني بر شاخصهاي ارزيابي آن از منظر الگوي توسعه اروپايي نشان مي دهد جامعه ايران امروز، جامعه اي بينابيني است كه در آن كشاكش جدي بين ساختار و عامليت فرد يا گروهها بچشم مي خورد. 
@alitayefi1 
در اين جامعه بينابيني عليرغم تلاش مضاعف ساختار قدرت و مسلط در جامعه خواه از سوي صاحبات قدرت سياسي و خواه صاحبان قدرت اجتماعي در نهادهايي نظير خانواده، فرد يا عامليت و كنشگري فرد داراي هويت هاي مستقلي مي گردد كه ساختارهاي مسلط پيش گفته را به چالش انداخته است. 

در اين جامعه در گذار از منظر اين تيوري، عدم قطعيت، غيرقابل كنترل بودن جامعه و ريسك پذير بردن محيط اجتماعي بشدت روبه افزايش است. بي ترديد هرچه مقاومت ساختار هاي متصلب كهنه گرا بيشتر باشد اشكال بروز اين ريسك پذيري، ناامني اجتماعي و مناسبات قدرت، و كنترل و سركوب يا كنترل زدايي و فرار از مركز توسط عامل ها و سوژه هاي اجتماعي نيز متفاوت و افراطي مي گردد. 
@alitayefi1 
در جامعه بينابيني ايران نوعي مديريت پذيري در ساختار مسلط كهنه گرا (تعبير ليزا هاكلين) را نيز مي توان مشاهده كرد. اين مديرت پذيري بدين معناست كه بخش مسلط و كهنه/سنت گراي بدنه و ساختار قدرت سياسي و اجتماعي اگر مي توانست سركوب جنبش هاي ضد ساختار و فرارويي عامليت را بشدت پيش مي برد. واقعيتي كه ساختار مسلط را ناگزير از عقب نشيني هايي مي كند كه گاه ناآشكار است و فقط مي توان در ارمانها و آمالهاي عوامل صاحب قدرت آنرا رديابي كرد.  

بخش مهمي از چالش هاي درون خانواده، فروپاشي نقش هاي مسلط همسر زن و كودك يا فرزندان، خودسري و استقلال هويت و رأي دانش آموزان و دانشجويان، نافرماني مدني جوانان در جامعه، جداسري انجمن ها و گروههاي خودجوش رسمي و غيررسمي و درنهايت شكل گيري جامعه در سايه نشانه هاي بارز حركت قطار تحول اجتماعي جامعه ايران بسوي فضاهاي مدرني است كه در آن ساختار ناگزير از انعطاف در برابر اين عامليت هاست.

علي طايفي
@alitayefi1 

http://www.nextreformation.com/wp-admin/resources/risk-society.pdf

هیچ نظری موجود نیست: