۱۳۹۵/۶/۱۹

صيغه، تيغي بر چهره زنان در جامعه


صيغه يا ازدواج موقت، سنتي ديني است كه براي تامين و اطفاي آتش نياز و هوس مردانه ريشه بلندي در درازناي تاريخ ايران پس از اسلام دارد. برپايه اين سنت كه برخاسته از سنت نبوي است، مردان مي توانند به كرات و بر حسب توانايى مالي شان زنان را به اجاره جنسي اختيار كنند.

پرسش مطرح اين است كه آيا صيغه پاسخگوي نيازهاي ساختاري جامعه امروز ايران هست يا نه؟ امري كه تلاش مي كنم بدان پاسخهاي لازم را بدهم.
🔸 صيغه از منظ جنسيتي و جنسي پديده اي است يكسويه بدين معنا كه نيازمندي نيم از جامعه انساني و فقط مردان را تامين مي كند. در اين ميان زنان توانايى صيغه مردان را ندارند و دليل اصلي اين رابطه يكسويه نياز و توان اقتصادي است كه سبب مي شود زنان برحسب نياز مالي در ايجاد امنيت در زندگي شخصي يا خانوادگي تن به اين فروش خدمت دهند.
🔸 صيغه امري است كه ميدان عمل مردان متاهل در تنوع طلبي و ايجاد فضاهاي خصوصي در روابط زناشويي را فراهم آورده و بر قدرت يكسويه مردان در نهاد خانواده سنتي امروز مي افزايد. از اين منظر ستمي مضاعف در پيامدهاي اين پديده نهفته است كه هم زنان صيغه شده و هم زنان همسر مردان متاهلي كه دنبال صيغه مي روند را مورد هدف و تحقير قرار مي دهد.
🔸 صيغه فرصت پرداختن به مسيله رابطه جنسي از يكسو و تامين نظام امنيتي و تامين اجتماعي از سوي ديگر را براي زنان سلب مي كند. ايجاد نظام صيغه و تدوين سازمان يافته آن سرپوشي براي چاره يابي مسيله نياز جنسي جوانان بويژه دختران و روابط زناشويي نيز هست امري كه حكومت سنتي و مردانه وقعي بدان نمي گذارد. 
@alitayefi1 
🔸 صيغه از كاركردهاي كهنه خود خارج شده و براساس تبليغات نهادهاي كارگزاران صيغه بطور مثال در مشهد، ميتوان إذعان كرد كه صيغه به روسپيگري رسمي مبدل شده است. در اين سامان و كاركرد جديد زنان و دختران حتي ويرجين يا باكره با قيمت هاي مختلف به بازار جنسي مردانه عرضه مي شوند. اين زنان و دختران فاقد امنيت جسمي، جنسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي، درماني و شخصيتي هستند و در نظام رسمي روسپيگري در كشور اسلامي با عناوين مختلف مورد ستم هاي مضاعف قرار مي گيرند. 
🔸 صيغه نهادي جايگزين براي خانواده نيست. عليرغم  وجود سنت ديني صيغه در جامعه، عرف موجود امر صيغه، زنان و مردان صيغه اي را حرمت نمي گذارند و اين كنش مورد تقبيح است، بنظر مي رسد بخش بزرگي از اين عدم مشروعيت اجتماعي صيغه، واكنشي از سوي جامعه زنان باشد.
🔸 صيغه مهمترين نمادي است كه ساختار رسمي و حكومت بر تداوم و بقاي آن اهتمام دارد و مهمترين كانون چالشگري زناني است كه بدنبال حقوق برابر و در ضدساختار عليه قوانين و نهادهاي نابرابر تلاش مي كنند. از اين منظر بقاي عمر و كاركردي بودن صيغه بدون پشتيباني ساختار رسمي و حمايت هاي نهادي نظام قدرت بسرعت بسوي بي كاركردي سوق خواهد يافت و ضرورت راهيابي مسيله سكس و نياز به رابطه جنسي از يكسو و تامين امنيت اقتصادي و اجتماعي و شغل براي زنان تهيدست از سوي ديگر نمايان و برجسته خواهد شد. 

علي طايفي
@alitayefi1

آگهي موسسه صباي هاني
http://www.iransos.com/indexfarsi/images/2011/s/sighe-preislist.jpg

هیچ نظری موجود نیست: