۱۳۹۵/۶/۱۳

زوال فَقِيه كهنه انديش و خانواده مقدس

در جايي اشاره كردم كه فقاهت شيعه با كهنه انديشي هاي ديرين خود نه تنها سبب فروپاشي دين از درون خواهد شد بلكه با ناكارآمدي و ناروزآمدي شريعت در جامعه زمينه ساز بحراني شدن بيش از پيش جامعه و فروپاشي اجتماعي نيز خواهد گرديد.

سياست هاي مصوب رهبر انقلاب و نظام سياسي ديني كه مبتني بر فقاهت واپسگراست را مي توان بشرح زير مورد چالش قرار داد (نقل قولها بين گيومه است):
🔨"خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است". اين نقل از اين منظر حائز اهميت است كه خانواده مهمترين كانون بقا و بازتوليد ساختار مسلط و هژموني مردانه و ديني حاكمان بر قدرت و ثروت در ايران امروز است.
🔨در همين راستاست كه بر "برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی"تاكيد شده است زيرا پيوند دو نهاد خانواده و دين ضامن بقاي نهادهاي سياست و حكومتي است كه بر دو شانه پيش گفته استوار اند.
🔨 "ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد و ..ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی". چنين رويكردي بر خانواده با سنت الهي تاييد همان ساختاري است كه در آن خشونت خانگي و سلطه مردانه، چندزني و صيغه، خانه داري زنان، بزرگ نمايي نقش و كاركرد همسرداري، فرزندآوري/مادري در آن نقش اساسي بازي مي كند.
@alitayefi1 
🔨"ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده". اين سياست نيز ناظر بر مشاوره هايي است كه جامعه ناشناساني مانند ابراهيم فياض مدعي اند كه روانشناسان، عامل شيوع طلاق هستند و آغازي است براي محدوديت بيشتر بر مشاوره هاي خانوادگي .
🔨 "حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان" همان امري است كه نظام بدنبال آن است زيرا افزايش آگاهي زنان و دستيابي آنان به حقوق برابر با مردان، نسخه مرگ دين سنتي و فقاهت مردانه اي است كه در نظام فكري شيعه نهفته است.
🔨"...فرهنگ سازی کراهت طلاق" بمعنايي ديگر حفظ اجباري ديواره هاي از درون پوسيده خانواده اي است كه بر مبناي سنت معني تدوين و سازمان مي يابد و پاسخگوي عصر مدرن نيست. در اين سياست بي ترديد ازدواج اجباري دختران بويژه خردسال در دستور كار قرار خواهد گرفت.
🔨 "ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء ..سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان" مؤيد همان سياست هاي غلط و نارواي افزايش جمعيت مسلمانان با رويكردي كمي به مقام انسان و رويكردي خوار به زن بعنوان فقط ماشين فرزندآوري در دستگاه فكري رهبران نظام اسلامي است.

در پايان مي توان گفت نظام خانواده مقدس رو به فروپاشي است و بقول گيدنز اين "نهاد پوستيني" ديگر با حتي سياستگذاريهاي كلان رهبري كهنه انديش و ناباور نسبت به تغييرات مدرن جامعه بازسازي نخواهد شد. 

علي طايفي
@alitayefi1 

http://www.irna.ir/fa/News/82215097/س

هیچ نظری موجود نیست: