۱۳۹۵/۶/۱۳

كودكي و مردانگي


پرسش مطرح اين است كه چطور مردانگي/مردسالاري سبب تباهي مردان مي شود وقتي كه كودكي در فرايند اجتماعي شدن از مسير عقائد قالبي/ ستروتايپ هايي مي گذرد كه كودكي را زير نقاب "مرد باش" مورد غفلت قرار مي دهد. 
دراين فرايند مجموعه تعاملاتي صورت مي گيرد كه كودكي را قرباني مردانگي مي كند.

💡 تباهي كودكي زماني تشديد مي يابد كه بازتوليد روندهاي مسلط/مين ستريم، بر فرايند عبور از كودكي سايه انداخته و نظم مردانه و مبتني بر بزرگسالي و عقلانيت مبتني بر ان را مهمترين گذرگاه دوام و قوام جامعه وساختارهاي اجتماعي از پيش موجود آن مي داند.
💡كودكي براي يك پسر بچه نه تنها نشانه عدم بلوغ، عدم عقلانيت، هرج و مرج طلبي، شيطنت و شيطاني بودن است بلكه نشانه اسيب پذيري او در سطح يك دختر و معادل دخترانه بودن نيز هست. بي سبب نيست كودكان پسر نيز مورد سوء استفاده جنسي مردان قرار مي گيرند.
@alitayefi1 
💡 فرهنگ مسلط مردخواهانه كودكي را تهديدي براي ساخت مردسالارانه مي داند. در اين فرهنگ كودكي بايد سريعا به بزرگسالي مردخواهانه اي تبديل شود كه در آن ساختار مسلط مردانگي بازتوليد مي شود.
💡 دراين فرايند، كودك بسرعت به پسربچه و مردان خردسالي مبدل مي شوند كه رفتار مردان اطراف خود را تقليد كرده و دروني مي سازند. تحقير و ناديده انگاشتن دختران در مقامي برابر از همين دوره كودكي شروع مي شود. 
💡  مردانگي حاصل از چنين فرايندي بشدت آسيب پذير هست. مردان در اين فرهنگ مسلط مردخواهانه كودكي نمي كنند و كودكي شان قرباني بي صداي فرهنگي مي شود كه در زير نقاب آن جامعه مردسالار تعيين نقش و بازيگري مي كند.
💡 مردان فاقد كودكي، مردان ستمديده و قرباني تلقي مي شوند كه در مدار بسته ستم جنسيتي خود هم كنشگر هستند هم كنش پذير. خشونت ناشي از انبوه نيازهاي سركوفته شده در دوره كودكي مردان امروز، از آنان چهره خشونت بازي مي سازد كه پرخاشگري،درمان خودساخته  آن مي شود.
💡 دختربچگان در فرهنگ مسلط مردسالارانه جامعه در اخرين سكوي توجه قرار دارند و نه تنها از سوي بزرگسالان خواه مرد و زن، بلكه از سوي پسربچگاني مورد تبعيض و تفكيك قرار مي گيرند كه در فرايند مردانه شدن، كودكي شان به تباهي كشيده مي شود.

علي طايفي
@alitayefi1

http://akilasgrossisten.se/files/2014/08/iulkj.jpg

هیچ نظری موجود نیست: