۱۳۹۵/۵/۲۹

دهه هشتادي ها؛ گسستگي ها و همبستگي ها


دهه هشتادي ها بعنوان يك كوهورت/نسل متولد شده در يك دوره سني ويژگي هاي بارزتري نسبت به نسل هاي پيشين خود پس از انقلاب دارند كه برخي از مهمترين آنها براساس مفرضات زير قابل فهرست است:
-از جنگ و انقلاب هيچ خاطره و ترومايي در روان ندارند، و نسبت به گذشته اين انقلاب جرم خيز برداشتي جز شنيده ها و روايت هاي مكتوب تحريف شده در مدارس و رسانه هاي دولتي ندارند و البته اين توام با روايت هاي پراكنده و ناهمگون و نااميد كننده والدين شان نيز هست كه خود متولدين دهه هاي پيش بودند.

-از كشتار هاي جمعي و تحزب در كشور و نزاع هاي سياسي آن بريده اند و هيچ پيوستگي تاريخي با ادبيات سياسي آن روزگار نداشته و همدلي و همدردي نيز از خود نشان نمي دهند.
-گذشته گريز هستند و نگاهشان اگرچه بسوي آينده ناروشن است ولي در زمان ايستاده و زندگي مي كنند. اين حيات اجتماعي بنظرم بشدت مصلحت گرايانه و فايده مدارانه است.
-با نسل ريش/گيس سفيدهاي پيشين خود نيز كنده و يك انشقاق بين نسلي آگاهانه را پي مي جويند. اين نسل حرمتي براي انديشه هاي سالمندمدار قائل نيست و نگرش درون نسلي آن بر نگرش بين نسلي اش غلبه دارد.
-گسست ديني جدي نيز در بين اين نسل رشد يافته است از بي ديني توام با خداباوري تا سكولاريزم عملگرايانه خصائصي است كه مي توان در اين نسل مشاهده كرد، نسلي كه نزد آنان سياست و دين بشدت بي اعتبار است.
-همبستگي اجتماعي اين نسل بشدت متفاوت از اشكال پيشين خود، عمدتا در فضاهاي مجازي است و ماهيت اين همبستگي نيز نوعي تظاهر اجتماعي براي علاقمندي هاي درون نسلي نظير موسيقي، رقص، رابطه اجتماعي/جنسي و نظائر آن است كه در موقعيت خاص حتي مي تواند به همايش هاي سياسي بي هدف نيز بيانجامد.
-هويت اجتماعي اين نسل دستخوش نوعي امبيولنت/سردرگمي است و با نشانه هاي هويتي موجود و متعارف قابل سنجش نيست. هويت اين نسل در كوچه پس كوچه فضاهاي مجازي گروهها، كانالها و چت روم هايي تعين مي يابد كه مي تواند هرهري، يكباره و باري بهرجهت باشد.
-دهه هشتادي ها دروغ، فريب، فساد و فقر مضاعف را با شدت بيشتري در دوران رشد خود شنيده و تجربه كرده اند؛ خصايل فرهنگي مسلط در ساختار سياسي پس از دولت اصلاحات كه زمينه اعتماد و سلامت اجتماعي را بشدت مخدوش ساخته است.
در پايان مي توانم چنين مفروض كنم كه دهه هشتادي ها در دهه حاضر بشدت آنارشيست جلوه مي كنند و در دهه بعد در ١٤٠٠ مي توانند نوعي اغتشاش و شورش هايي را پايه گذاري نمايند كه سبب ساز چالشگري بيشتر ساختارهاي قدرت ديني و سياسي گردد. 
ع ط


http://www.tabnak.ir/fa/news/595873/%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF

هیچ نظری موجود نیست: